NEWAG group

OFERTAELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE

EZT IMPULS

Contacts Newag 222M i 36 WE6

19WE

_DSC7353-1a

EN57

EN57_ikonka modernizacja

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne to nowo­cze­sne pojazdy opra­co­wane i wypro­du­ko­wane od pod­staw w zakła­dach w Nowym Sączu. Pod­czas prac kon­cep­cyj­nych i budowy Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych pro­jek­tan­tom i inży­nie­rom przy­świe­cała idea zapew­nie­nia kom­for­to­wych warun­ków podró­żo­wa­nia poprzez wyko­rzy­sta­nie nowo­cze­snych roz­wią­zań konstrukcyjnych.

Naj­now­sza gene­ra­cja EZT, pojazdy typu Impuls to ela­styczna plat­forma pozwa­la­jąca na sto­so­wa­nie jej w róż­nych warun­kach. Poza zmienną dłu­go­ścią zestawu moż­liwe są różne kon­fi­gu­ra­cje układu wnę­trza prze­działu pasa­żer­skiego, umoż­li­wia­jące eks­plo­ata­cję pojazdu w ruchu aglo­me­ra­cyj­nym, pod­miej­skim oraz dale­ko­bież­nym. Moż­liwa jest zabu­dowa sie­dze­niami w dowol­nym ukła­dzie roz­miesz­cze­nia zależ­nie od wyma­gań klienta.

EZT są także bar­dzo oszczędne – opły­wowa aero­dy­na­mika pojazdu oraz odzy­ski­wa­nie ener­gii pod­czas hamo­wa­nia spra­wia, że zużywa on dużo mniej ener­gii niż star­sze modele pojaz­dów trak­cyj­nych. Nowo­cze­sna aran­ża­cja prze­strzeni pojazdu speł­nia wszyst­kie wyma­ga­nia funk­cjo­nalne i wzor­ni­cze ocze­ki­wane przez prze­woź­nika.
Pasa­że­ro­wie i załoga podró­żują w kli­ma­ty­zo­wa­nej prze­strzeni wypo­sa­żo­nej w moni­to­ring i nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasażerskiej.

Naj­now­szy, pię­cio­czło­nowy Impuls 45WE, jako pierw­szy w Pol­sce jest zgodny z naj­now­szymi, restryk­cyj­nymi nor­mami inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI) obo­wią­zu­ją­cymi w Unii Europejskiej.

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x