NEWAG group

JAKOŚĆCERTYFIKATY

Dążymy do sys­te­ma­tycz­nego umac­nia­nia naszej pozy­cji na rynku dostaw­ców taboru kole­jo­wego. Nad­rzęd­nym celem naszej dzia­łal­no­ści jest pro­duk­cja i naprawa pojaz­dów kole­jo­wych o jako­ści speł­nia­ją­cej wyma­ga­nia i ocze­ki­wa­nia naszych Klien­tów. Z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią dostar­czamy naszym Klien­tom dobrze wyko­nane nowo­cze­sne i zapew­nia­jące bez­pie­czeń­stwo podróż­nych pro­dukty i usługi.

Dba­jąc o zado­wo­le­nie naszych Klien­tów, kła­dziemy szcze­gólny nacisk na jakość pro­du­ko­wa­nych wyro­bów i wyko­ny­wa­nych usługPosia­dany od 2003 roku cer­ty­fi­kat PN-EN ISO 9001:2008 potwier­dza, że wdro­ży­li­śmy i sto­su­jemy nowo­cze­sny sys­tem zarzą­dza­nia jako­ścią.

Posia­damy wszyst­kie świa­dec­twa dopusz­cze­nia do wyko­ny­wa­nia robót spa­wal­ni­czych speł­nia­ją­cych wyso­kie normy oraz sze­reg upraw­nień do pro­du­ko­wa­nia oraz wyko­ny­wa­nia napraw i moder­ni­za­cji taboru kolejowego:

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x