Spalinowe zespoły trakcyjne

NEWAG S.A. to spółka szybko reagu­jąca na potrzeby rynku.
Efek­tem takiej filo­zo­fii dzia­ła­nia są pro­du­ko­wane nowo­cze­sne, bez­pieczne i eko­no­miczne Spa­li­nowe Zespoły Trakcyjne.

 

Budo­wane od pod­staw w zakła­dach spółki w Nowym Sączu sta­no­wią przy­kład zasto­so­wa­nia naj­now­szych roz­wią­zań pro­jek­to­wych, oraz podej­ścia kon­struk­to­rów, w któ­rym prio­ry­te­tem jest bez­pie­czeń­stwo i kom­fort jazdy. Potocz­nie nazy­wane szy­no­bu­sami SZT są eko­no­miczną alter­na­tywą dla tra­dy­cyj­nego prze­wozu pasa­że­rów na nie­ze­elek­try­fi­ko­wa­nych liniach kole­jo­wych, gdzie ważna jest opty­ma­li­za­cja kosz­tów podróży i eks­plo­ata­cji pojazdu. Zacho­wa­nie dużej dyna­miki jazdy, pręd­ko­ści do 120 km/h oraz niskiego zuży­cia paliwa spra­wia, że pojazdy te cie­szą się dużym uzna­niem wśród klientów.

Spa­li­nowe Zespoły Trak­cyjne 222M zapro­jek­to­wano przy uży­ciu naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii i sty­li­stycz­nych tren­dów obo­wią­zu­ją­cych na świe­cie. Sta­no­wią one har­mo­nijne połą­cze­nie desi­gnu i ergo­no­mii jazdy. Funk­cjo­nalny i nowo­cze­sny wystrój prze­działu pasa­żer­skiego wypo­sa­żo­nego w kli­ma­ty­za­cję i wygodne fotele zapew­nia wygodę pod­czas jazdy.
Zaawan­so­wana tech­no­lo­gia napędu oraz zawie­sze­nia pojazdu powięk­sza kom­fort podróży dzięki wyci­sze­niu kabiny pasażerskiej.