Polityka bezpieczeństwa technicznego

Jako nadrzędny cel naszej działalności stawiamy zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych, modernizowanych i serwisowanych pojazdów szynowych podczas ich eksploatacji.

Kierownictwo firmy zapewnia, iż podejmowane działania związane z projektowaniem, rozwojem, produkcją i obsługą serwisową produkowanych pojazdów szynowych i ich podzespołów ukierunkowane są na dostarczanie wyrobów spełniających wymagany poziom bezpieczeństwa oraz ich ciągłe doskonalenie w celu poprawy osiąganych współczynników bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa realizujemy następujące cele:

  • Bieżącą analizę projektowanych i stosowanych rozwiązań technicznych,  technologicznych oraz wprowadzanie nowych technologii, innowacji, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska,
  • Zapewnienie optymalnej konfiguracji technicznej i funkcjonalnej pojazdu z uwzględnieniem obowiązujących wymagań w zakresie ergonomii i dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • Ciągły rozwój analiz RAMS oraz ich uwzględnienie w całym cyklu życia wyrobu,
  • Zapewnienie wysokiego standardu dokumentacji projektowej, technicznej i technologicznej,
  • Ciągłe podnoszenie świadomości pracowników poprzez  zapewnienie okresowych szkoleń  dotyczących wpływu ich  pracy na jakość i bezpieczeństwo produktów,
  • Dbanie o bezpieczeństwo pracowników realizujących proces produkcji poprzez ciągłe polepszanie warunków pracy,
  • Podejmowanie działań standaryzacyjnych i optymalizacyjnych dla stanowisk pracy dla zwiększenia komfortu pracy oraz oczekiwanego poziomu jakości i efektywności produkcji,
  • Weryfikacja na stanowiskach badawczych jakości wyrobów oddawanych do użytku oraz ich ciągłe doskonalenie pod względem bezpieczeństwa użytkowania,
  • Stały nadzór nad sprawnością maszyn i urządzeń, wykonywanie bieżących napraw oraz okresowych konserwacji,
  • Wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych interesariuszy oraz spełnienie ich zidentyfikowanych wymagań i wynikających z nich naszych zobowiązań.

Jako najwyższe kierownictwo zobowiązujemy się do realizacji podejmowanych przez nas działań w zgodzie z obowiązującymi naszą firmę wymaganiami prawnymi, uwzględniając wymagania i oczekiwania stron zainteresowanych oraz podążając za bieżącymi trendami w branży. Cele, które sobie stawiamy realizujemy, zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Niniejsza Polityka jest elementem strategii funkcjonowania naszej firmy, a każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, jaki wpływ na bezpieczeństwo wyrobu ma  jego praca.