Rada nadzorcza

Prze­wod­ni­czący:
Kata­rzyna Szwarc

Wice­prze­wod­ni­czący
Piotr Chaj­de­row­ski

Sekre­tarz
Agnieszka Pysz­czek

Człon­ko­wie:
Piotr Pale­nik
Piotr Wiśniew­ski

Kata­rzyna Szwarc

Absol­wentka Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego (summa cum lau­dae), Radca Prawny wpi­sany na listę Rad­ców Praw­nych pro­wa­dzoną przez Okrę­gową Izbę Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie. Absol­wentka IESE Busi­ness School – Advan­ced Mana­ge­ment Pro­gram. Dzia­łal­ność zawo­dową roz­po­czy­nała w Gru­pie Kapi­ta­ło­wej Men­nicy Pol­skiej S.A. spra­wu­jąc zada­nia nad­zoru wła­ści­ciel­skiego nad spół­kami zależ­nymi oraz świad­cząc usługi obsługi kor­po­ra­cyj­nej na rzecz orga­nów Men­nicy Pol­skiej S.A. oraz spółek zależ­nych. Aktu­alna dzia­łal­ność zawo­dowa obej­muje w szcze­gól­no­ści peł­nie­nie funk­cji jako: Dyrek­tor Działu Praw­nego i Com­pliance Men­nicy Pol­skiej S.A., Prze­wod­ni­cząca Rady Nad­zor­czej CD Pro­jekt S.A., Prze­wod­ni­cząca Komi­tetu Audytu Rady Nad­zor­czej CD Pro­jekt S.A., Prze­wod­ni­cząca Rady Nad­zor­czej SOHO Deve­lop­ment S.A., Prze­wod­ni­cząca Rady Nad­zor­czej NEWAG S.A.

Piotr Chaj­de­row­ski

Pan Piotr Chaj­de­row­ski jest absol­wen­tem Uni­wer­sy­tetu Łódzkiego, Wydział Eko­no­miczno — Socjo­lo­giczny, kie­ru­nek – finanse i ban­ko­wość, spe­cja­li­za­cja — finanse przed­się­biorstw. Od kwiet­nia bie­żą­cego roku pełni funk­cję doradcy pre­zy­denta Pra­co­daw­ców RP ds. restruk­tu­ry­za­cji przed­się­biorstw. W  latach 2014 – 2017 współ­pra­co­wał z Grupą Work­Se­rvice S.A. Wcze­śniej w latach 2009–2014 peł­nił funk­cję Wice­pre­zesa a następ­nie Pre­zesa Zarządu OT Logi­stics S.A. oraz Pre­zesa Zarządu pod­miotu zależ­nego — Deut­sche Bin­nen­re­ede­rei AG w Ber­li­nie  (2011–2014). W tym okre­sie odpo­wia­dał za reali­za­cję sze­regu stra­te­gicz­nych pro­jek­tów takich jak pro­gram emi­sji obli­ga­cji na rynku Cata­lyst a następ­nie debiut akcji spółki na rynku głów­nym GPW. Prze­bieg wcze­śniej­szej kariery zawo­do­wej obej­muje m.in. spółkę Nowy Prze­woź­nik Sp. z o.o. (ope­ra­tor linii lot­ni­czych Cen­tral­wings) gdzie spra­wo­wał funk­cję Pro­ku­renta a następ­nie Pre­zesa Zarządu (2008–2009), przed rokiem 2005 Piotr Chaj­de­row­ski peł­nił funk­cje zarzą­dza­jące m.in. w Zakła­dach Meta­lur­gicz­nych “Ska­wina” S.A. W latach 1995 — 1999 pra­co­wał jako księ­gowy inwestycyjny/manager inwe­sty­cyjny  w PTP Kle­in­wort Ben­son Sp. z o.o. (Grupa Dresd­ner Bank). Piotr Chaj­de­row­ski był człon­kiem wielu rad nad­zor­czych, m. in. Grupa Lotos S.A. oraz Port Han­dlowy Świno­uj­ście Sp. z o.o. Obec­nie jest Wice­prze­wod­ni­czą­cym Rady Nad­zor­czej Action S.A. Jest lau­re­atem licz­nych nagród biz­ne­so­wych m.in. przy­zna­nego przez Kapi­tułę Pra­co­daw­ców RP Wek­tora 2012 za „twór­czą reali­za­cję planu dyna­micz­nej roz­bu­dowy firmy” oraz przy­zna­nego przez Insty­tut Lecha Wałęsy Orła Pol­skiego Biz­nesu w kate­go­rii  trans­port i logi­styka dla naj­lep­szych firm repre­zen­tu­ją­cych kapi­tał pol­ski na tere­nie Nie­miec. Spe­cja­li­zuje się w restruk­tu­ry­za­cjach oraz budo­wie stra­te­gii opar­tej na trans­ak­cjach prze­jęć i fuzji.

Pan Piotr Chaj­de­row­ski speł­nia kry­te­ria nie­za­leż­no­ści, o któ­rych mowa w zasa­dzie II.Z.4 Dobrych Prak­tyk Spółek Noto­wa­nych na GPW.

Agnieszka Pysz­czek

Pani Agnieszka Pysz­czek w latach 1998 — 2000 była asy­sten­tem bie­głego rewi­denta Misters Audy­tor sp. z o.o. z sie­dzibą w War­sza­wie, a w latach 2000 — 2001 w spółce Sys­tem Rewi­dent sp. zo.o. z sie­dzibą w War­sza­wie. W latach 2003 — 2010 pra­co­wała w Multico-Press sp. z o.o. z sie­dzibą w War­sza­wie, gdzie w latach 2003 — 2006 peł­niła funk­cję zastępcy głów­nego księ­go­wego, a w latach 2006–2010 funk­cję pro­ku­renta. Od 2004 roku w Mul­tico była kolejno, zastępcą głów­nego księ­go­wego, główną księ­gową i pro­ku­ren­tem, a obec­nie pełni funk­cję pro­ku­renta. W latach 2005 — 2009 peł­niła funk­cję sekre­ta­rza rady nad­zor­czej Feroco S.A. z sie­dzibą w Pozna­niu, a w latach 2005 — 2007 — funk­cję członka zarządu De Sys­tem sp. z o.o. z sie­dzibą w War­sza­wie. W latach 2006 — 2009 była sekre­ta­rzem rady nad­zor­czej Ener­go­pol War­szawa S.A. z sie­dzibą w War­sza­wie, a w latach 2008 — 2009 — człon­kiem rady nad­zor­czej War­tico Invest sp. z o.o. Obec­nie Agnieszka Pysz­czek od maja 2018 r. jest zatrud­niona w Men­nicy Pol­skiej S.A. oraz Men­nicy Pol­skiej od 1766 r. Sp. z o.o. z sie­dzibą w War­sza­wie na sta­no­wi­sku dyrek­tora finan­so­wego oraz pełni funk­cję pro­ku­renta spółek. Pełni rów­nież funk­cje:  pro­ku­renta Mul­tico Ofi­cyna Wydaw­ni­cza sp. z o.o., pro­ku­renta Mul­tico sp. z o.o., członka Zarządu Jaku­bas Inve­st­ment sp. z o.o. oraz sekre­tarza Rady Nad­zor­czej NEWAG S.A. Agnieszka Pysz­czek jest absol­wentką Wydziału Finan­sów i Ban­ko­wo­ści Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej w Warszawie.

Piotr Pale­nik

Pan Piotr Pale­nik ukoń­czył Uni­wer­sy­tet Łódzki na kie­runku Mię­dzy­na­ro­do­wych Sto­sun­ków Gospo­dar­czych i Poli­tycz­nych. Pra­co­wał w domach makler­skich HSBC oraz ING, a obec­nie zasiada w radach nad­zor­czych spółek publicz­nych Ron­son Deve­lop­ment oraz Cam­bridge Cho­co­late Tech­no­lo­gies. Posiada bli­sko 20-letnie doświad­cze­nie w obsza­rze wycen i ana­lizy finan­so­wej spółek gieł­do­wych. Zna­jo­mość rynku kapi­ta­ło­wego została potwier­dzona licz­nymi kra­jo­wymi i zagra­nicz­nymi cer­ty­fi­ka­tami (CFA, doradca inwe­sty­cyjny, makler papie­rów war­to­ścio­wych, egza­min FSA).

Pan Piotr Pale­nik speł­nia kry­te­ria nie­za­leż­no­ści, o któ­rych mowa w zasa­dzie II.Z.4 Dobrych Prak­tyk Spółek Noto­wa­nych na GPW.

Piotr Wiśniew­ski

Pan Piotr Wiśniew­ski roz­po­czął swoją karierę jako księ­gowy i ana­li­tyk finan­sowy w ASO Mercedes-Benz w Byd­gosz­czy. Następ­nie uzy­skał upraw­nie­nia doradcy podat­ko­wego. W póź­niej­szych latach peł­nił funk­cje w ponad 20 Rad Nad­zor­czych, m.in. Alche­mia S.A, Hut­men S.A., NFI Kre­zus S.A.  Od 2008 był Dyrek­to­rem Zarzą­dza­ją­cym w  Bory­szew S.A. Oddział Elana w Toru­niu. W latach 2011 – 2016 peł­nił role Dyrek­tora Zarzą­dza­ją­cego Grupy Maflow. Od grud­nia 2016 r. jest Dyrek­to­rem Zarzą­dza­ją­cym DB 77 Con­sul­ting Sp. z o.o. Piotr Wiśniew­ski posiada wykształ­ce­nie wyż­sze, jest absol­wen­tem Wydziału Nauk Eko­no­micz­nych i Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu, spe­cja­li­za­cja: zarzą­dza­nie finan­sami. Ukoń­czył rów­nież stu­dia dok­to­ranc­kie na Aka­de­mii Eko­no­micz­nej w Pozna­niu i uzy­skał tytułu dok­tora nauk eko­no­micz­nych na wydziale Zarzą­dza­nia. W 2016 roku został absol­wen­tem Harvard Busi­ness School (Gene­ral Mana­ge­ment Program).