Polityka dywidendy

Obecna poli­tyka Spółki w zakre­sie wypłaty dywi­dendy zakłada wypłatę dywi­dendy na zasa­dach dozwo­lo­nych przez prawo oraz w zakre­sie, w jakim Spółka będzie posia­dała środki pie­niężne i kwoty, które mogą zostać prze­zna­czone na wypłatę dywi­dendy, bio­rąc pod uwagę czyn­niki mające wpływ na sytu­ację finan­sową Spółki, jej wyniki dzia­łal­no­ści i wymogi kapi­ta­łowe. W szcze­gól­no­ści, reko­men­da­cje Zarządu w zakre­sie wypłaty dywi­dendy będą zale­żały, m.in. od (i) wyso­ko­ści osią­gnię­tego zysku; (ii) uzy­ska­nia przez Grupę finan­so­wa­nia zewnętrz­nego na reali­za­cję stra­te­gii; (iii) potrzeb zwią­za­nych z nakła­dami inwe­sty­cyj­nymi Grupy; jak rów­nież (iv) moż­li­wo­ści Spółki do wypłaty dywi­dendy od Spółek Zależnych.

Uchwałę w spra­wie podziału zysku i wypłaty dywi­dendy podej­muje zwy­czajne Walne Zgro­ma­dze­nie, bio­rąc pod uwagę m.in. reko­men­da­cję Zarządu w tym zakre­sie, przy czym reko­men­da­cja Zarządu nie ma wią­żą­cego cha­rak­teru dla zwy­czaj­nego Wal­nego Zgromadzenia.

W dniu 25 czerwca 2013 r., Walne Zgro­ma­dze­nie pod­jęło uchwałę w spra­wie prze­zna­cze­nia zysku netto za rok obro­towy 2012 w wyso­ko­ści 54.082.412,15 zł na wypłatę dywi­dendy w kwo­cie 9.900.000 zł oraz na kapi­tał zapa­sowy w kwo­cie 49.182.412,40 zł. War­tość dywi­dendy na jedną akcję wynio­sła 0,22 zł.

W 2014 r. Spółka pla­nuje wypłatę dywi­dendy w wyso­ko­ści 20 mln zł, a w 2015 r. w wyso­ko­ści 50 mln zł. W kolej­nych latach obro­to­wych, pla­no­wana wypłata dywi­dendy została usta­lona w wyso­ko­ści 70% zysku netto za dany rok obrotowy.