Polityka bezpieczeństwa

Głów­nym celem naszej dzia­łal­no­ści jest zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa wyro­bów pod­czas ich eksploatacji.

Kie­row­nic­two firmy zapew­nia, iż dostar­czane wyroby, speł­niają wszel­kie posta­wione wyma­ga­nia prawne, nor­ma­tywne oraz wyma­ga­nia naszych klien­tów ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wyma­gań odno­szą­cych się do zapew­nie­nia wyro­bom wyma­ga­nego poziomu bez­pie­czeń­stwa.

Cel bez­pie­czeń­stwa reali­zu­jemy przez:

  • Pod­no­sze­nie świa­do­mo­ści pra­cow­ni­ków poprzez szko­le­nia nowo przy­ję­tych pra­cow­ni­ków oraz okre­sowe szko­le­nia doty­czące wpływu pracy na jakość i bez­pie­czeń­stwo wyrobów,
  • Dba­nie o bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­ków reali­zu­ją­cych pro­ces pro­duk­cji poprzez polep­sza­nie warun­ków pracy,
  • Orga­ni­zo­wa­nie sta­no­wisk pracy dla uzy­ska­nia efek­tyw­no­ści produkcji,
  • Kon­tro­lo­wa­nie na sta­no­wi­skach badaw­czych jako­ści wyro­bów odda­wa­nych do użytku oraz ich cią­głe dosko­na­le­nie pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa użytkowania,
  • Stały nad­zór nad spraw­no­ścią maszyn i urzą­dzeń, wyko­ny­wa­nie bie­żą­cych napraw oraz okre­so­wych konserwacji,
  • Wpro­wa­dza­nie nowych tech­no­lo­gii, mate­ria­łów i surow­ców bez­piecz­nych w uży­ciu oraz przy­ja­znych dla środowiska,
  • Wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom i potrze­bom naszych inte­re­sa­riu­szy oraz speł­nie­nie ich ziden­ty­fi­ko­wa­nych wyma­gań i wyni­ka­ją­cych z nich naszych zobowiązań.

Powyż­sze cele kie­row­nic­two firmy reali­zuje, zobo­wią­zu­jąc się jed­no­cze­śnie do cią­głego dosko­na­le­nia pro­ce­sów produkcyjnych.

Poli­tyka Bez­pie­czeń­stwa Tech­nicz­nego jest ele­men­tem stra­te­gii funk­cjo­no­wa­nia firmy. Każdy pra­cow­nik jest świa­domy posta­wio­nych celów oraz tego, jaki wpływ na bez­pie­czeń­stwo wyrobu ma  jego praca.