NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Pierwsze nowe Impulsy dla SKM Trójmiasto

Wygodne fotele, kli­ma­ty­za­cja, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej — to stan­dard ofe­ro­wany pasa­że­rom w pocią­gach typu Impuls pro­du­ko­wa­nych przez nowo­są­decki NEWAG. Zakoń­czony został […]

więcej

NEWAG S.A. zacieśnia współpracę z uczelniami wyższymi

Pod­pi­sane zostało kolejne poro­zu­mie­nie o współ­pracy, tym razem  z Poli­tech­niką Kra­kow­ską. Umowa doty­czy współ­dzia­ła­nia w obsza­rze kształ­ce­nia spe­cja­li­stycz­nych kadr inży­nier­skich oraz przy […]

więcej

Premier Ewa Kopacz w fabryce NEWAG w Nowym Sączu

Należy się wielki sza­cu­nek dla tych, któ­rzy two­rzą miej­sca pracy w Polsce. „Jestem dumna z pol­skich firm, które wytwa­rzają inno­wa­cyjny pro­dukt speł­nia­jący europejskie […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x