NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Parlamentarzyści w NEWAG S.A.

W dniu 21 marca 2016 r. grupa par­la­men­ta­rzy­stów z Mało­pol­ski odwie­dziła NEWAG S.A. w Nowym Sączu. Oka­zją do wizyty był począ­tek obchodów […]

więcej

Rekordowe przychody Grupy NEWAG w 2015

Rekor­dowe przy­chody Grupy NEWAG w 2015 W 2015 roku Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG osią­gnęła rekor­dowy wynik przy­cho­dów ze sprze­daży wyno­szący 1,026 mld […]

więcej

Impulsy z NEWAGU już w Trójmieście

W dniu 4 marca w Gdyni nastą­piło uro­czy­ste prze­ka­za­nie dwóch pojaz­dów IMPULS 31WE wypro­du­ko­wa­nych przez NEWAG S.A. na zle­ce­nie PKP Szybka Kolej […]

więcej

Zmiany w Zarządzie Spółki

W dniu 29 lutego 2016 r. Rada Nad­zor­cza NEWAG S.A. doko­nała zmian per­so­nal­nych w Zarzą­dzie Spółki. Rada Nad­zor­cza przy­jęła rezy­gna­cję Macieja […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x