NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Newag w historii Metra Warszawskiego

Dzi­siaj mija 20 lat od otwar­cia I linii Metra War­szaw­skiego i pra­wie mie­siąc od uru­cho­mie­nia jego II nitki. Odci­nek Cen­tralny oddany do […]

więcej

Ostatni z zamówionych Impulsów przyjechał do Szczecina

12 grud­nia 2013 r. na dwo­rzec Szcze­cin Główny wje­chały pierw­sze 3 Impulsy. Dzi­siaj, 25 marca,  mar­sza­łek woje­wódz­twa Olgierd Geble­wicz ode­brał ostatni pojazd i […]

więcej

Już za rok nowe Impulsy na torach SKM Trójmiasto

Dzi­siaj w sie­dzi­bie Szyb­kiej Kolei Miej­skiej w Gdyni pod­pi­sana została umowa na dostawę dwóch elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych z rodziny Impuls. Jest to pierwszy […]

więcej

Grupa Kapitałowa NEWAG osiągnęła rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży

W 2014 roku Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG wypra­co­wała 78,4 mln zł zysku netto reali­zu­jąc tym samym 98,9% wyni­ków pro­gno­zo­wa­nych w pro­spek­cie emisyjnym. […]

więcej

“Naj­lep­sze i najpiękniejsze”

O tych Impul­sach, Robert Zabor­ski, dyrek­tor Prze­wo­zów Regio­nal­nych oddz. Kielce powie­dział kie­dyś  “to naj­lep­sze i naj­pięk­niej­sze pociągi do obsługi ruchu pasa­żer­skiego jakie […]

więcej

Koleje Dolnośląskie zamówiły kolejne 5 Impulsów

W dniu dzi­siej­szym pod­pi­sana została umowa na dostawę 5 nowo­cze­snych czte­ro­czło­no­wych Impul­sów 31WEa. Od poprzed­nich elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych  dostar­czo­nych Kole­jom Dolnośląskim, […]

więcej

Griffin — pierwsza polska lokomotywa z TSI

Wypro­du­ko­wana w Newagu, 4-osiowa loko­mo­tywa elek­tryczna E4MSU Griffin, jako pierw­sza pol­ska loko­mo­tywa otrzy­mała cer­ty­fi­kat zgod­no­ści z TSI. Insty­tut Kolej­nic­twa potwier­dził zgod­ność loko­mo­tywy Grif­fin z trzema […]

więcej

DRAGON niezawodny

Rok po odda­niu do eks­plo­ata­cji loko­mo­tyw DRAGON, oby­dwie Spółki — pro­du­cent NEWAG S.A. i nabywca LOTOS Kolej, mogą pochwa­lić się doskonałymi […]

więcej

Pierwszy Impuls na Warmii i Mazurach

Dwu­czło­nowy Impuls (37WE) wypro­du­ko­wany na zle­ce­nie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Warmińsko-Mazurskiego wozi już pasa­że­rów. Jest to pierw­szy pojazd z rodziny Impuls, który […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x