NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Umowa na dostawę IMPULSów dla Zachodniopomorskiego podpisana

W dniu dzi­siej­szym w Szcze­ci­nie Olgierd Geble­wicz Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego oraz Zbi­gniew Konie­czek Pre­zes Zarządu NEWAG S.A, pod­pi­sali umowę na   zakupu […]

więcej

Wizyta Wicepremiera Mateusza Morawieckiego w NEWAG S.A.

W dniu 7 wrze­śnia 2016 roku w sie­dzi­bie NEWAG S.A. gościł Wice­pre­mier, Mini­ster Roz­woju Mate­usz Mora­wiecki. Pod­czas spo­tka­nia Mini­ster poznał naszą firmę […]

więcej

140-lecie NEWAG

W dniu 5 wrze­śnia w Krynicy-Zdrój miał miej­sce uro­czy­sty jubi­le­usz 140-lecia naszej firmy. Dzię­ku­jemy wszyst­kim obec­nym i zapra­szamy do obej­rze­nia galerii zdjęć.

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x