NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Pociąg do kultury

Owa­cją na sto­jąco kra­kow­ska publicz­ność poże­gnała zespoły Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej na koniec jubi­le­uszo­wego 70. sezonu arty­stycz­nego. W sobotę 20 czerwca br. […]

więcej

Polski Gepard dla Newagu

 NEWAG S.A. obok CCC i LPP to wg ran­kingu „Wprost” naj­szyb­ciej roz­wi­ja­jąca się pol­ska firma. 16.czerwca 2015 pod­czas gali tygo­dnika „200 […]

więcej

Kolejny szynobus dla Kolei Mazowieckich

Jesz­cze w tym roku na mazo­wiec­kie tory wyje­dzie nowy spa­li­nowy zespół trak­cyjny w bar­wach Kolei Mazo­wiec­kich. Umowa na dostawę kolej­nego dwu­czło­no­wego 222M […]

więcej

Pierwsze pięcioczłonowe Impulsy ruszają w trasę

Każdy z 12 nowo­cze­snych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych  Impuls 45WE ma po 206 miejsc sie­dzą­cych w ukła­dzie otwar­tym oraz po 325 miejsc stojących. […]

więcej

NEWAG S.A. – powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Dobie­gła końca kaden­cja dotych­cza­so­wego Zarządu NEWAG S.A. Dnia 1.06.2015 r. Rada Nad­zor­cza i Zarząd Spółki uzy­skali abso­lu­to­rium Zwy­czaj­nego Wal­nego Zgro­ma­dze­nia Akcjonariuszy. […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x