NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Pierwszy Impuls na Warmii i Mazurach

Dwu­czło­nowy Impuls (37WE) wypro­du­ko­wany na zle­ce­nie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Warmińsko-Mazurskiego wozi już pasa­że­rów. Jest to pierw­szy pojazd z rodziny Impuls, który […]

więcej

Tak będą wyglądały Impulsy produkowane dla Kolei Mazowieckich

NEWAG S.A. reali­zuje kon­trakt o war­to­ści ponad 257 mln zł brutto na dostawę 12 pię­cio­czło­no­wych pojaz­dów z rodziny Impuls. Zama­wia­ją­cym są Koleje […]

więcej

NEWAG S.A. wyprodukuje pociągi dla SKM Trójmiasto

SKM Trój­mia­sto ogło­siła dzi­siaj wynik postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego na dostawę dwóch elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. Zama­wia­jący poin­for­mo­wał, że naj­ko­rzyst­niej­szą ofertę […]

więcej

Podział Spółki zależnej NEWAG Gliwice S.A. zakończony

Z dniem 1 lutego 2015 roku roz­sze­rzony został skład Zarządu Spółki NEWAG S.A. Rada Nad­zor­cza powzięła uchwałę o powo­ła­niu Bar­to­sza Krze­miń­skiego oraz […]

więcej

Freightliner PL zamawia Dragony w Newagu

Pra­wie 75 mln zł kosz­to­wać będzie 5 loko­mo­tyw elek­trycz­nych zamó­wio­nych przez dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cego się prze­woź­nika do obsługi rosną­cych wolu­me­nów. “Trans­ak­cja jest […]

więcej

NEWAG S.A. wyróżniony Diamentem Forbesa 2015

Mie­sięcz­nik FORBES po raz kolejny uho­no­ro­wał NEWAG S.A. swoim Dia­men­tem. Spółka zajęła wyso­kie 3. miej­sce w ran­kingu dużych firm z woje­wódz­twa małopolskiego […]

więcej

Memorandum o współpracy w sferze kolejowego przemysłu maszynowego podpisane

Pod­czas dzi­siej­szej wizyty pre­mier Ewy Kopacz na Ukra­inie, w obec­no­ści wice­mi­ni­strów gospo­darki Ukra­iny i Pol­ski: Romana Kaczura i Andrzeja Dychy, a także szefa Kolei Ukraińskich […]

więcej

Testy zderzeniowe kabiny maszynisty EZT Impuls

Celem testów zde­rze­nio­wych kabiny EZT Impuls była wali­da­cja obli­czeń oraz symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych odpor­no­ści zde­rze­nio­wej kon­struk­cji  wg wyma­gań normy PN EN […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x