NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

DRAGON wyjechał na tory

Pod­czas  uro­czy­sto­ści w dniu 9 czerwca 2016 na sta­cji War­szawa Wschod­nia Newag S.A. prze­ka­zał do użyt­ko­wa­nia Fre­igh­tli­ne­rowi PL pierw­szą z pię­ciu zamó­wio­nych lokomotyw […]

więcej

Oficjalne przekazanie pojazdu 39WE dla WKD

W dniu dzi­siej­szym w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim nastą­piło  ofi­cjalne prze­ka­za­nie pierw­szego   elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego  39WE wypro­du­ko­wa­nego przez NEWAG S.A.  dla War­szaw­skiej Kolei […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x