NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Dwa nowe Impulsy dla Zachodniej Grupy Zakupowej

Dzi­siaj w sie­dzi­bie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego w Szcze­ci­nie pod­pi­sana została umowa na dostawę dwóch dodat­ko­wych Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych z rodziny Impuls 31 […]

więcej

NEWAG S.A. Europejskim Liderem Innowacji 2015

Spółka NEWAG S.A. nagro­dzona została w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie ERCI Inno­va­tion Awards jako naj­bar­dziej inno­wa­cyjna firma kole­jowa w Euro­pie. NEWAG S.A.  poko­nał w finale m.in. […]

więcej

Impulsy na opolskich torach

Nowo­są­decki NEWAG S.A. dostar­czy na zamó­wie­nie samo­rządu Woje­wódz­twa Opol­skiego pięć elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. Kur­so­wać one będą na tra­sie pomię­dzy Kędzie­rzy­nem Koźlem, […]

więcej

Naładujesz baterię i otrzymasz informacje

Od dziś, 26 paź­dzier­nika, w wybra­nych pocią­gach Szyb­kiej Kolei Miej­skiej będzie można nała­do­wać tablet, czyt­nik lub tele­fon. Spółka uru­cho­miła rów­nież nowy […]

więcej

NEWAG S.A. laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej

Pod­czas gali Annual Busi­ness in Mało­pol­ska Meeting mar­sza­łek Marek Sowa wrę­czył spółce NEWAG S.A. Mało­pol­ską Nagrodę Gospo­dar­czą w kate­go­rii naj­lep­szy duży […]

więcej

Nowe pociągi 14WE z sądeckiego Newagu wywoływały szok wśród pasażerów

10-lat Szyb­kiej Kolei Miej­skiej. Począ­tek dała Fale­nica. Dekadę temu jedyną linią kole­jową, z któ­rej mogła sko­rzy­stać Szybka Kolej Miej­ska, była trasa […]

więcej

Nowe Impul­sy, w pełni zgodne z TSI, już w Kolejach Dolnośląskich

NEWAG S.A. prze­ka­zał Kole­jom Dol­no­ślą­skim pierw­sze 2 Impulsy zamó­wione przez prze­woź­nika 10.03.2015 roku. Od poprzed­nich elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych  dostar­czo­nych KD, nowe […]

więcej

20 nowych pojazdów dla sofijskiego metra

W dniu 28.09.2015 w Sofii pod­pi­sana została umowa pomię­dzy METROPOLITAN EAD i kon­sor­cjum Siemens-Newag w skład któ­rego wcho­dzą firmy: Sie­mens A.G. z sie­dzibą w Wiedniu,  […]

więcej

VII edycja Sądeckiej Dychy

Pomimo począt­kowo chłod­nej aury, fre­kwen­cja dopi­sała. Na star­cie sta­wiło się kil­ku­set zawod­ni­ków, głów­nie z Pol­ski,  ale rów­nież z takich kra­jów jak Ukraina, […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x