NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

NEWAG pierwszy w Polsce z pełnym dopuszczeniem TSI (w tym TSI CCS)

W dniu 16 listo­pada br. NEWAG S.A. otrzy­mał pierw­sze zezwo­le­nie na dopusz­cze­nie do eks­plo­ata­cji dla typu pojazdu kole­jo­wego zgod­nego z Tech­nicz­nymi Specyfikacjami […]

więcej

Spotkanie emerytowanych pracowników w NEWAGU

20 paź­dzier­nika 2016r. NEWAG S.A. zor­ga­ni­zo­wał uro­czy­ste spo­tka­nie dla byłych pra­cow­ni­ków z oka­zji 140-lecia ist­nie­nia firmy. W spo­tka­niu wzięła udział rekor­dowo duża […]

więcej

Lokomotywa Griffin z Newagu podwójnym zwycięzcą konkursu DOBRY WZÓR 2016

20 paź­dzier­nika 2016r. w War­sza­wie wrę­czono nagrody w tego­rocz­nej edy­cji kon­kursu Dobry Wzór orga­ni­zo­wa­nego przez Insty­tut Wzor­nic­twa Prze­my­sło­wego. Loko­mo­tywa elek­tryczna E4MSU Griffin […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x