NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

VII edycja Sądeckiej Dychy

Pomimo począt­kowo chłod­nej aury, fre­kwen­cja dopi­sała. Na star­cie sta­wiło się kil­ku­set zawod­ni­ków, głów­nie z Pol­ski,  ale rów­nież z takich kra­jów jak Ukraina, […]

więcej

TRAKO 2015

Zakoń­czyły się kolejne Mię­dzy­na­ro­dowe Targi Kole­jowe TRAKO pod­czas któ­rych NEWAG S.A. pre­zen­to­wał pol­skiego “rekordzistę” czyli pojazd Impuls 45WE, który 29.08.2015 poje­chał z pręd­ko­ścią 226 […]

więcej

Wielosystemowy Dragon zgodny z TSI już za 3 lata

Naro­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju ogło­siło wyniki pierw­szego kon­kursu w ramach Pod­dzia­ła­nia 1.1.2 POIR „Prace B+R zwią­zane z wytwo­rze­niem insta­la­cji pilotażowej/demonstracyjnej”, tzw. „Demonstratora”. […]

więcej

Nowy rekord Polski na torach

Po dwóch latach NEWAG S.A. pobił swój poprzedni rekord pręd­ko­ści. Na Cen­tral­nej Magi­strali Kole­jo­wej pomię­dzy Psa­rami a Górą Wło­dow­ską poje­chał z prędkością […]

więcej

Pierwsze nowe Impulsy dla SKM Trójmiasto

Wygodne fotele, kli­ma­ty­za­cja, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej — to stan­dard ofe­ro­wany pasa­że­rom w pocią­gach typu Impuls pro­du­ko­wa­nych przez nowo­są­decki NEWAG. Zakoń­czony został […]

więcej

NEWAG S.A. zacieśnia współpracę z uczelniami wyższymi

Pod­pi­sane zostało kolejne poro­zu­mie­nie o współ­pracy, tym razem  z Poli­tech­niką Kra­kow­ską. Umowa doty­czy współ­dzia­ła­nia w obsza­rze kształ­ce­nia spe­cja­li­stycz­nych kadr inży­nier­skich oraz przy […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x