NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Polski Gepard dla Newagu

 NEWAG S.A. obok CCC i LPP to wg ran­kingu „Wprost” naj­szyb­ciej roz­wi­ja­jąca się pol­ska firma. 16.czerwca 2015 pod­czas gali tygo­dnika „200 […]

więcej

Kolejny szynobus dla Kolei Mazowieckich

Jesz­cze w tym roku na mazo­wiec­kie tory wyje­dzie nowy spa­li­nowy zespół trak­cyjny w bar­wach Kolei Mazo­wiec­kich. Umowa na dostawę kolej­nego dwu­czło­no­wego 222M […]

więcej

Pierwsze pięcioczłonowe Impulsy ruszają w trasę

Każdy z 12 nowo­cze­snych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych  Impuls 45WE ma po 206 miejsc sie­dzą­cych w ukła­dzie otwar­tym oraz po 325 miejsc stojących. […]

więcej

NEWAG S.A. – powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Dobie­gła końca kaden­cja dotych­cza­so­wego Zarządu NEWAG S.A. Dnia 1.06.2015 r. Rada Nad­zor­cza i Zarząd Spółki uzy­skali abso­lu­to­rium Zwy­czaj­nego Wal­nego Zgro­ma­dze­nia Akcjonariuszy. […]

więcej

Sponsorowany przez NEWAG S.A., Paweł Górka rusza na węgierski pojedynek

Były moto­cy­klowy wice­mistrz Pol­ski wystar­tuje w ten week­end w dru­giej run­dzie mistrzostw kraju, połą­czo­nej ze zma­ga­niami euro­pej­skiej serii Alpe Adria. Na węgierskim […]

więcej

Lokomotywy spalinowe z Newagu już w wakacje pojadą do Helu

W sobotę 16.05.2015 na dworcu Gdańsk Główny PKP Inter­city oraz NEWAG S.A. zapre­zen­to­wali zmo­der­ni­zo­wane loko­mo­tywy serii SM42. Pojazdy służą pracom […]

więcej

Grupa Kapitałowa NEWAG — wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

W I kwar­tale 2015 roku Grupa NEWAG zano­to­wała wzrost zysku netto o 92,4%  i przy­cho­dów ze sprze­daży o 52,5% w sto­sunku do ana­lo­gicz­nego okresu roku […]

więcej

NEWAG S.A. w gronie najlepszych

W dniu wczorajszym, już po raz 17-ty “Rzecz­po­spo­lita” ogło­siła Listę 500. W eli­tar­nym gro­nie nagro­dzo­nych zna­lazł się NEWAG S.A. , który wyróż­niony został za  inwestycje. […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x