NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

IMPULS II dla FSE pozytywnie zakończył badania dynamiczne

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne Impuls II wypro­du­ko­wane przez NEWAG SA dla wło­skiego prze­woź­nika Fer­ro­vie Del Sud Est e Servizi Auto­mo­bi­li­stici s.r.l. (FSE) […]

więcej

PIERWSZY POJAZD METRA W DRODZE DO SOFII

25 czerwca br. pierw­szy pojazd metra wypro­du­ko­wany w kon­sor­cjum Sie­mens — NEWAG S.A. dla Metro­po­li­tan EAD wyje­chał z sie­dziby spółki NEWAG w Nowym […]

więcej

NEWAG zdobył Koronę Gór Polski

Noc Kupały to sło­wiań­skie święto zwią­zane z prze­si­le­niem Słońca. Noc Kupały ina­czej zwana też sobótką łączy astro­no­miczny pierw­szy dzień lata, przypadający […]

więcej

Pierwszy Impuls 2 dla ŁKA zaprezentowany

W  Newag S.A. w Nowym Sączu zakoń­czyła się pro­duk­cja pierw­szego pojazdu Impuls dla Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Prze­woź­nik jako pierw­szy w Pol­sce otrzyma […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x