NEWAG group

O FIRMIEAKTUALNOŚCI

więcej

Lokomotywy spalinowe z Newagu już w wakacje pojadą do Helu

W sobotę 16.05.2015 na dworcu Gdańsk Główny PKP Inter­city oraz NEWAG S.A. zapre­zen­to­wali zmo­der­ni­zo­wane loko­mo­tywy serii SM42. Pojazdy służą pracom […]

więcej

Grupa Kapitałowa NEWAG — wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

W I kwar­tale 2015 roku Grupa NEWAG zano­to­wała wzrost zysku netto o 92,4%  i przy­cho­dów ze sprze­daży o 52,5% w sto­sunku do ana­lo­gicz­nego okresu roku […]

więcej

NEWAG S.A. w gronie najlepszych

W dniu wczorajszym, już po raz 17-ty “Rzecz­po­spo­lita” ogło­siła Listę 500. W eli­tar­nym gro­nie nagro­dzo­nych zna­lazł się NEWAG S.A. , który wyróż­niony został za  inwestycje. […]

więcej

Nowe Impulsy na śląskich torach

Trzy elek­tryczne zespoły trak­cyjne Impuls poja­wiły się na torach woje­wódz­twa śląskiego. To druga część zamó­wie­nia — w ramach tzw. Połu­dnio­wej Grupy […]

więcej

Nowoczesny i oszczędny — nowy pojazd powstaje w Newagu

W nowo­są­dec­kim Newagu powstaje nowy elek­tryczny zespół trak­cyjny. Na zle­ce­nie War­szaw­skiej Kolei Dojaz­do­wej pro­du­ko­wany jest sze­ścio­czło­nowy pojazd, który wyróż­niać będzie […]

więcej

Wnętrze też się liczy! Prezentacja wyposażenia pociągu FLIRT3 w Katowicach

Wygodne fotele, kli­ma­ty­za­cja, nowo­cze­sna strefa barowa — to stan­dard ofe­ro­wany pasa­że­rom przez pociągi FLIRT3. Na dworcu w Kato­wi­cach kon­sor­cjum Stadler-NEWAG i PKP […]

więcej

Biznes dla nauki, nauka dla biznesu

W dniu dzi­siej­szym w Gli­wi­cach, pod­pi­sane zostało poro­zu­mie­nie o współ­pracy pomię­dzy firmą NEWAG S.A., a Poli­tech­niką Śląską. Celem poro­zu­mie­nia jest wzmoc­nie­nie współ­pracy pomię­dzy nauką […]

więcej

Newag w historii Metra Warszawskiego

Dzi­siaj mija 20 lat od otwar­cia I linii Metra War­szaw­skiego i pra­wie mie­siąc od uru­cho­mie­nia jego II nitki. Odci­nek Cen­tralny oddany do […]

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x