Aktualności

Vulcano rusza w trasę

We wto­rek 24 maja 2016r. o godzi­nie 13.42 ze sta­cji Cata­nia Borgo na Sycy­lii wyru­szył inau­gu­ra­cyjny kurs pojazdu Vul­cano wypro­du­ko­wa­nego przez NEWAG S.A. dla Fer­ro­via Cir­cu­met­nea (FCE) zgod­nie z umową wyko­naw­czą pod­pi­saną w grud­niu 2013r.  opie­wa­jącą na kwotę 14.760.000,00 EUR netto.  Pierw­szy pojazd został dopusz­czony do eks­plo­ata­cji  w ruchu pasa­żer­skim po prze­je­cha­niu 3000  kilo­me­trów w ramach testów. Począt­kowo pojazdy Vul­cano będą  wyko­rzy­stane w godzi­nach szczytu poran­nego i popo­łu­dnio­wego do prze­wozu lokal­nych pasa­że­rów do pracy i szkół na tra­sie pomię­dzy Kata­nią i Riposto.

Vul­cano to wąsko­to­rowe spa­li­nowe zespoły trak­cyjne (SZT) wypro­du­ko­wane przez Newag S.A. dla FCE do obsługi trasy bie­gną­cej wokół wul­kanu Etna na Sycy­lii. Pierw­sze 3 pojazdy zostały uro­czy­ście prze­ka­zane Prze­woź­ni­kowi wło­skiemu w dniu 19.12.2015r .

Są to nowo­cze­sne, dwu­czło­nowe pojazdy wypo­sa­żone w zin­te­gro­wane zespoły napę­dowe „power­pack” ze spe­cjal­nie zapro­jek­to­waną prze­kład­nią elek­tryczną. Zaawan­so­wane roz­wią­za­nia tech­niczne zasto­so­wane w ukła­dach: napę­do­wym, bie­go­wym oraz opar­cia nad­wozi pojazdu pozwo­liły na wyci­sze­nie kabiny pasa­żer­skiej, zgod­nie z rygo­ry­stycz­nymi wymo­gami zamawiającego.

Pojazdy Vul­cano zapew­niają podróż­nym i obsłu­dze wysoki kom­fort podró­żo­wa­nia. Są one w pełni kli­ma­ty­zo­wane i przy­sto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się. Jeden człon wypo­sa­żony jest w toa­letę z obie­giem her­me­tycz­nym, przy­sto­so­waną dla osób nie­peł­no­spraw­nych (zgod­nie z TSI PRM), a w stre­fie drzwi zewnętrz­nych znaj­dują się auto­ma­tyczne pod­no­śniki dla wóz­ków. Kom­fort pracy maszy­ni­sty zapew­niają kabiny ste­row­ni­cze z ergo­no­micz­nymi sta­no­wi­skami ste­row­ni­czymi oraz nowo­cze­snym wyposażeniem.

SZT Vul­cano gwa­ran­tuje naj­wyż­sze normy bez­pie­czeń­stwa ponie­waż zapro­jek­to­wany został zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi stan­dar­dami doty­czą­cymi kate­go­rii wytrzy­ma­ło­ścio­wej i zde­rze­nio­wej (PIII wg EN 12663 oraz EN 15227+A1 C-III). Wypo­sa­że­nie pojazdu wyko­nane jest z mate­ria­łów speł­nia­ją­cych wyma­ga­nia poża­rowe normy EN45545, a sam pojazd został wypo­sa­żony w sys­tem aktyw­nego wykry­wa­nia oraz gasze­nia pożarów.

Kon­fi­gu­ra­cja wnę­trza prze­działu pasa­żer­skiego umoż­liwia eks­plo­ata­cję pojazdu zarówno w ruchu miej­skim jak i podmiej­skim. Łatwo mody­fi­ko­walna kon­fi­gu­ra­cja sie­dzeń pozwala na opty­ma­li­za­cję pojem­no­ści trans­por­to­wej. Liczba miejsc sie­dzą­cych wynosi 106, w tym sie­dem uchyl­nych, i może być zmie­niana w zależ­no­ści od potrzeb przewoźnika.

W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo podróż­nych w jed­nost­kach zain­sta­lo­wany zosta­ł moni­to­ring. Pojazd posia­da wbu­do­wany pro­gram zli­cza­nia pasa­że­rów oraz sys­tem loka­li­za­cji GPS, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej oraz inter­kom do kon­taktu gło­so­wego pomię­dzy pasa­że­rami a maszynistą.

Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne Vul­cano osią­gają pręd­ko­ść 100 km/h i są przy­sto­so­wane do jazdy w trak­cji wielokrotnej.

Umowa wyko­naw­cza, pod­pi­sana w grud­niu 2013r. obej­muje dostawę przez Newag czte­rech pojaz­dów. Na pod­sta­wie umowy ramo­wej FCE może w ciągu kolej­nych lat zamó­wić jesz­cze 6 pojazdów.