Aktualności

Umowa z Przewozami Regionalnymi

Newag pod­pi­sał umowę na nowe pociągi dla Prze­wo­zów Regio­nal­nych. Będą to 4 dwu­czło­nowe spa­li­nowe zespoły trakcyjne.

W stycz­niu br Prze­wozy Regio­nalne roz­pi­sały prze­targ na dostawę w for­mie leasingu sze­ściu pojaz­dów spa­li­no­wych, w tym czte­rech dwu­czło­no­wych i dwóch jed­no­czło­no­wych. Jedy­nym kry­te­rium wyboru oferty była cena. Po prze­ana­li­zo­wa­niu ofert, reali­za­cję dwu­czło­no­wych SZT zle­cono Spółce NEWAG.

Nowe pociągi spa­li­nowe będą bar­dzo przy­ja­zne pasa­że­rom. Każdy człon posia­dać będzie 60 miejsc sie­dzą­cych. Dodat­kowo w każ­dym pojeź­dzie znajdą się 2 miej­sca dla osób na wóz­kach inwa­lidz­kich, modu­łowa kabina WC z sys­te­mem zamknię­tym oraz 4 miej­sca dla rowe­rów na człon.

Bez­prze­dzia­łowe pomiesz­cze­nia pasa­żer­skie, o stan­dar­dzie 2 klasy wypo­sa­żone będą w moni­tory infor­ma­cji pasa­żer­skiej (LCD). Poprzez wi-fi pasa­że­ro­wie będą mieli dostęp do Inter­netu. Pomię­dzy sie­dze­niami znajdą się gniazda 230V do zasi­la­nia lap­to­pów. Pojazd będzie w cało­ści kli­ma­ty­zo­wany.
Mak­sy­malna pręd­kość pocią­gów wynie­sie 120 km/h.

Pierw­sze 2 pojazdy prze­ka­zane zostaną Prze­wo­zom Regio­nal­nym w stycz­niu 2014 r, kolejne mie­siąc później.

Podobne szy­no­busy typu 220M jeż­dżą już w woje­wódz­twie pomor­skim i opolskim.