Aktualności

Przekazanie pierwszego 19WE dla SKM Warszawa

Dnia 9 Kwiet­nia prze­ka­za­li­śmy wypro­du­ko­wany przez nas, pierw­szy EZT 19 WE, dla Szyb­kiej Koleji Miej­skiej we Warszawie.

W cere­mo­nii uczest­ni­czyła m.in. pre­zy­dent mia­sta War­szawy, p. Hanna-Gronkiewicz-Waltz. Okre­śliła nasz pojazd sło­wami: ” Można powie­dzieć, że jest to pojazd na miarę XXI wieku. Niczym nie róż­nią się te pociągi od takich, które kur­sują w aglo­me­ra­cjach Europy Zachod­niej. Dzięki takim pojaz­dom może uda się prze­sko­czyć pewien okres i mieć wszystko ładniej­sze i nowocześniejsze”.