Aktualności

Pojazdy z NEWAG S.A. będą jeździły we Włoszech

W dniu 3.12.2013 w Mini­ster­stwie Infra­struk­tury i Trans­portu Repu­bliki Wło­skiej w Rzy­mie, Pre­zes NEWAG S.A. pod­pi­sał akt zmie­nia­jący do pierw­szej mię­dzy­na­ro­do­wej umowy ramo­wej, na pro­duk­cję i dostawę spa­li­no­wych zespo­łów trakcyjnych.

– Eks­pan­sja zagra­niczna NEWAG to jeden z naj­waż­niej­szych celów stra­te­gicz­nych na naj­bliż­sze lata. Kon­trakt z wło­skimi part­ne­rami to począ­tek reali­za­cji naszego planu – mówi Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A.

Szy­no­busy  jakie NEWAG S.A. wypro­du­kuje dla wło­skiego odbiorcy to nowo­cze­sne pojazdy z sil­ni­kiem die­sla i prze­kład­nią elek­tryczną. Zaawan­so­wana tech­no­lo­gia napędu oraz zawie­sze­nia pojazdu pozwo­li na wyci­sze­nie kabiny pasa­żer­skiej, zgod­nie z wymo­gami zamawiającego.

Kon­fi­gu­ra­cja wnę­trza prze­działu pasa­żer­skiego umoż­liwi eks­plo­ata­cję pojazdu zarówno w ruchu miej­skim jak i podmiej­skim. Łatwo mody­fi­ko­walna  kon­fi­gu­ra­cja sie­dzeń pozwoli na  opty­ma­li­za­cję pojem­no­ści trans­por­to­wej. Mini­malna liczba miejsc sie­dzą­cych wynosi 100 i może być zmniej­szana w zależ­no­ści od potrzeb przewoźnika.

Pojazdy będą w pełni kli­ma­ty­zo­wane i przy­sto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się. Każdy wagon wypo­sa­żony będzie w toa­letę z obie­giem zamknię­tym, przy­sto­so­waną dla osób nie­peł­no­spraw­nych.  W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo podróż­nych w SZT zain­sta­lo­wany zosta­nie moni­to­ring. Pojazd będzie posia­dał wbu­do­wany sys­tem zli­cza­nia pasa­że­rów, GPS oraz czuj­niki dymu z sygna­li­za­cją poża­rową. Kabina maszy­ni­sty wypo­sa­żona będzie w sys­tem roz­gło­sze­niowy, umoż­li­wia­jący poro­zu­mie­wa­nie się z pasażerami.

Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne pojadą z mak­sy­malną  pręd­ko­ścią do 100 km/h i będą przy­sto­so­wane do jazdy w trak­cji wielokrotnej.

Pojazdy pro­du­ko­wane będą w Nowym Sączu. Ich bryłę  i wnę­trze zapro­jek­tują wło­scy designerzy.

Akt zmie­nia­jący do umowy  ramo­wej oraz do pierw­szej umowy wyko­naw­czej pod­pi­sali  Vir­gi­nio Di Giam­bat­ti­sta, Dyrek­tor Gene­ralny Regio­nal­nego Trans­portu Publicz­nego oraz Zbi­gniew Konie­czek – Pre­zes NEWAG S.A.  Mak­sy­malna war­tość zmie­nio­nej umowy ramo­wej to 40 mln EUR netto. War­tość pierw­szej umowy wyko­naw­czej, na reali­za­cję 4 pojaz­dów wynosi  14.760.000,00 EUR netto.

– Bar­dzo się cie­szę z pod­pi­sa­nia tej umowy. Dzięki NEWAGOWI uno­wo­cze­śniony zosta­nie tabor kole­jowy na Sycy­lii, co istot­nie usprawni komu­ni­ka­cję na wyspie – powie­dział Vir­gi­nio Di Giam­bat­ti­sta, Dyrek­tor Gene­ralny Regio­nal­nego Trans­portu Publicznego.

Ter­min dostawy przed­miotu pierw­szej umowy wyko­naw­czej wynosi 18 mie­sięcy od dnia pod­pi­sa­nia pro­to­kołu roz­po­czę­cia prac, zatem pierw­sze cztery pojazdy powinny wyje­chać na wło­skie tory za 20 m-cy.
W ciągu 4 lat Dyrek­cja Gene­ralna Trans­portu Publicz­nego Lokal­nego — Zarząd Rzą­dowy Kolei Etneń­skiej z sie­dzibą w Kata­nii (FCE) ma prawo zamó­wić kolejne pojazdy, na dostawę któ­rych pod­pi­sane zostaną odrębne umowy wyko­naw­cze. Umowa ramowa prze­wi­duje dostawę do 10 sztuk SZT.