Aktualności

Pociąg do kultury

Owa­cją na sto­jąco kra­kow­ska publicz­ność poże­gnała zespoły Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej na koniec jubi­le­uszo­wego 70. sezonu artystycznego.

W sobotę 20 czerwca br. Fil­har­mo­nia Kra­kow­ska uro­czy­ście zakoń­czyła sezon arty­styczny 2014/2015. Pod­czas kon­certu popro­wa­dzo­nego przez Dyry­genta Hono­ro­wego, maestro Anto­niego Wita, w wyko­na­niu Orkie­stry i Chóru Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej zabrzmiały frag­menty świa­to­wego reper­tu­aru ope­ro­wego – chóry z Wol­nego strzelca Webera oraz Don Pasqu­ale Doni­zet­tiego, czy finał z Fau­sta Gou­noda, mazur ze Strasz­nego dworu Moniuszki, tańce poło­wiec­kie z Knia­zia Igora Boro­dina czy nie­śmier­telne walce Johanna Straussa II z Barona cygań­skiego.

Wie­czór muzyczny poprze­dziło spo­tka­nie z mece­na­sami, spon­so­rami oraz part­ne­rami Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej, któ­rzy wspie­rali ją finan­sowo i orga­ni­za­cyj­nie pod­czas 70. jubi­le­uszo­wego sezonu arty­stycz­nego. NEWAG S.A.  – Mece­nas Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej otrzy­mał pamiąt­kową sta­tu­etkę zapro­jek­to­waną spe­cjal­nie na ten wie­czór przez Bar­barę Ber­niak z kra­kow­skiej ASP.