Aktualności

Pierwszy pojazd metra w drodze do Sofii

25 czerwca br. pierw­szy pojazd metra wypro­du­ko­wany w kon­sor­cjum Sie­mens — NEWAG S.A. dla Metro­po­li­tan EAD wyje­chał z sie­dziby spółki NEWAG w Nowym Sączu do sto­licy Buł­ga­rii – Sofii.

W ramach pod­pi­sa­nej umowy, kon­sor­cjum, w ciągu 36 mie­sięcy od daty pod­pi­sa­nia, dostar­czy zama­wia­ją­cemu 20 trój­czło­no­wych pojaz­dów metra oraz sys­tem kon­troli ruchu. Nowe pojazdy bazują na plat­for­mie Inspiro, czyli takiej jak w pojaz­dach dostar­czo­nych dla Metra War­szaw­skiego. Róż­nić je będzie, m.in. zamon­to­wa­nie odbie­ra­ków prądu, ponie­waż pojazdy te prze­zna­czone będą zarówno do jazdy w tune­lach jak i na powierzchni.

Tran­zyt pojazdu odbywa się na zasa­dach trans­portu spe­cja­li­stycz­nego, ponad­ga­ba­ry­to­wego. Ozna­cza to mię­dzy innymi, że musi on odby­wać się w godzi­nach noc­nych oraz w spe­cjal­nym kon­woju innych samochodów-pilotów, tak aby zapew­nić mak­sy­malny poziom bez­pie­czeń­stwa pod­czas poru­sza­nia się na dro­gach. Ze względu na duże gaba­ryty pojazd metra został podzie­lony na człony, a ich trans­port odbę­dzie się z  wyko­rzy­sta­niem trzech samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Każdy z nich został rów­nież odpo­wied­nio zabez­pie­czony na czas prze­jazdu. Trasa, która zosta­nie poko­nana wynosi ponad 1100 km oraz odbywa się przez Sło­wa­cję, Węgry, Ser­bię aż do sto­licy Buł­ga­rii. Pla­no­wany czas trans­portu pojazdu metra wynosi 5 nocy, nato­miast roz­ła­du­nek roz­pocz­nie się w oko­li­cach 2 lipca br.

Pod­pi­sana umowa pomię­dzy  METROPOLITAN EAD i kon­sor­cjum Sie­mens — Newag w skład któ­rego wcho­dzą firmy: Sie­mens A.G. z sie­dzibą w Wied­niu,  Sie­mens EOOD z sie­dzibą w Sofii oraz NEWAG S.A. prze­wi­duje  prawo opcji, w ramach któ­rego klient może dodat­kowo zamó­wić 10 kolej­nych pojaz­dów. Łączna war­tość całego przed­miotu umowy (roz­bu­dowa infra­struk­tury wraz dostawą pojaz­dów) z uwzględ­nie­niem opcji (dodat­kowe 10 pojaz­dów) wynosi 418.304.632,56 BGN (905.420.377,18 PLN według kursu śred­niego NBP na dzień zawar­cia umowy) netto.

Sza­cun­kowa war­tość prac przy­pa­da­ją­cych na Spółkę NEWAG z uwzględ­nie­niem opcji wynosi 109.330.897 BGN (236.646.726,56 PLN według kursu śred­niego NBP na dzień zawar­cia Umowy) netto, z czego  73.148.042 BGN (158.328.936,91 PLN według kursu śred­niego NBP) netto za pod­sta­wowy zakres Umowy (20 pojaz­dów) oraz 36.182.855 BGN (78.317.789,64 PLN według kursu śred­niego NBP na dzień zawar­cia Umowy) netto w razie sko­rzy­sta­nia przez klienta z opcji na dostawę kolej­nych 10 pojazdów.

Nowe pojazdy wyjadą na tory w 2018 roku.