Aktualności

Pierwszy Impuls 2 dla ŁKA zaprezentowany

W  Newag S.A. w Nowym Sączu zakoń­czyła się pro­duk­cja pierw­szego pojazdu Impuls dla Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Prze­woź­nik jako pierw­szy w Pol­sce otrzyma pociąg nowej gene­ra­cji. Impuls 2 będzie dłuż­szy, jesz­cze bar­dziej nie­za­wodny i kom­for­towy. Od grud­nia będą z nich korzy­stać pasażerowie.

Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna zamó­wiła od Newagu 14 trzy­czło­no­wych pojaz­dów. Pierw­szy pojazd został ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wany 18 czerwca w nowo­są­dec­kiej fabryce. Pod koniec czerwca pojazd roz­pocz­nie testy w Kra­ko­wie, na początku lipca na torze doświad­czal­nym w Żmigro­dzie. Euro­pej­ska pre­miera pojazdu odbę­dzie się w Ber­li­nie pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Kolej­nic­twa Inno­trans. We wrze­śniu zapre­zen­to­wany zosta­nie także w Łodzi.

Dostawa pojaz­dów Impuls 2 roz­pocz­nie drugi etap roz­woju Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Nowe pociągi pozwolą na roz­wój siatki połą­czeń o kolejne mia­sta woje­wódz­twa łódzkiego. Dzięki ŁKA i rekor­do­wym wyni­kom prze­wie­zio­nych pasa­że­rów za 2017 rok Łódzkie odno­to­wało naj­wyż­szy ze wszyst­kich woje­wództw wzrost ruchu kole­jo­wego w Pol­sce – mówi Witold Stę­pień, mar­sza­łek Woje­wódz­twa Łódzkiego. Jak widać miesz­kańcy doce­niają nowo­cze­sny tabor i wysoki kom­fort podróży – dodaje.

Impulsy to pociągi nowo­cze­sne. Róż­nice w sto­sunku do pojaz­dów pierw­szej gene­ra­cji są zauważalne.

Cie­szymy się, że możemy dzi­siaj w obec­no­ści Pana Mar­szałka Witolda Stęp­nia oraz Pre­zesa Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej Janu­sza Mali­now­skiego, zapre­zen­to­wać pierw­szy z pojaz­dów Impuls 2 wypro­du­ko­wa­nych dla woj. łódzkiego. Wie­rzymy, że wie­lo­let­nie doświad­cze­nia eks­plo­ata­cyjne Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych IMPULS dają gwa­ran­cję bar­dzo wyso­kiej dostęp­no­ści i nie­za­wod­no­ści pojaz­dów Impuls dru­giej gene­ra­cji. Pre­zen­to­wany pojazd speł­nia wszyst­kie wyma­ga­nia Tech­nicz­nych Spe­cy­fi­ka­cji Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (2014), gwa­ran­tu­jąc pasa­że­rom kom­for­tową i bez­pieczną podróż – mówi Józef Micha­lik, Wice­pre­zes NEWAG S.A.

W pocią­gach dla ŁKA znajdą się także nowo­ści takie jak strefa dzie­cięca ze sto­łem z nadru­kiem gry plan­szo­wej i kostką do gry, sto­liki pod­okienne w ukła­dzie foteli vis a vis, defi­bry­la­tory i nume­ra­cja miejsc.

Przy­go­to­wu­jąc prze­targ na dostawę nowych pojaz­dów wzię­li­śmy pod uwagę nasze dotych­cza­sowe doświad­cze­nia i suge­stie pasa­że­rów. Prze­wo­zimy coraz wię­cej osób i stąd decy­zja o zamó­wie­niu dłuż­szych, trzy­czło­no­wych pojaz­dów – mówi Janusz Mali­now­ski, pre­zes Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej — Naj­więk­sza fre­kwen­cja wystę­puje w obsza­rze aglo­me­ra­cji łódzkiej, dla­tego pociągi są bez­stop­niowe z dużą ilo­ścią drzwi, co mam uła­twić wymianę pasa­że­rów. Sta­wiamy na nowo­cze­sność i kom­fort — Impulsy będą posia­dały bez­płatne wifi, gniazdka elek­tryczne z łado­war­kami usb, bile­to­maty, moni­tory i miej­sca na rowery – dodaje.

Od grud­nia nowe pociągi będą kur­so­wała po woje­wódz­twie łódzkim. Impulsy wyru­szą do Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego, Radom­ska i Toma­szowa Mazo­wiec­kiego. ŁKA obsłuży także połą­cze­nia na tra­sie Skier­nie­wice – Łowicz – Kutno w pół­noc­nej czę­ści województwa.

War­tość zamó­wie­nia to 266 968 762,35 zł. brutto. Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna uzy­skała dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję pro­jektu z Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Łódzkiego w kwo­cie  164 586 425,39 zł. Dostawca będzie odpo­wie­dzialny rów­nież za utrzy­ma­nie pojaz­dów przez okres 12 lat.