Lokomotywa wielosystemowa

Lokomotywa wielosystemowa

„Pierw­sza na świe­cie 4-osiowa loko­mo­tywa z zaawan­so­wa­nymi spalinowo-elektrycznymi wie­lo­sys­te­mo­wymi ukła­dami napę­do­wymi zgodna z TSI 2014”.

Celem pro­jektu są prace roz­wo­jowe, które mają na celu opra­co­wa­nie, wyko­na­nie, uru­cho­mie­nie i testy wali­da­cyjne pro­to­typu pierw­szej na świe­cie, nowej 4-osiowej elek­trycz­nej loko­mo­tywy wie­lo­sys­te­mo­wej z dodat­ko­wym gene­ra­to­rem o napę­dzie sil­ni­kiem spa­li­no­wym speł­nia­jący obec­nie obo­wią­zu­jące normy emi­sji spa­lin. Pro­jekt pod­jęty został z myślą o rynku kole­jo­wych prze­wo­zów towa­ro­wych i pasa­żer­skich w Europie.

W pro­jek­cie opra­co­wana zosta­nie kon­cep­cja tech­niczna nowego pro­to­typu loko­mo­tywy, przy­go­to­wane zostaną szcze­gó­łowe zało­że­nia tech­niczne odno­śnie pod­sta­wo­wych kom­po­nen­tów wcho­dzą­cych w skład loko­mo­tywy (kon­struk­cja nośna, ele­menty jezdne, napęd, ste­ro­wani, sys­temy bez­pie­czeń­stwa itp.). W trak­cie prac roz­wo­jo­wych wyko­nany zosta­nie pro­to­typ loko­mo­tywy i wyko­nane zostaną testy wali­da­cyjne pro­to­typu, wery­fi­ku­jące zgod­ność z zało­że­niami przy­ję­tymi na eta­pie prac kon­cep­cyj­nych i pro­jek­to­wych.
Wypro­du­ko­wana zosta­nie loko­mo­tywa ze wszyst­kimi cechami umoż­li­wia­ją­cymi jej poru­sza­nie się po sieci kole­jo­wej Europy, a wiec pod róż­nymi sys­te­mami trak­cyj­nymi (prądu sta­łego i zmien­nego) jak też po nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych odcin­kach z wyko­rzy­sta­niem jazdy na sil­niku spa­li­no­wym umoż­li­wia­jąc tym samym reali­za­cję lek­kich prac manew­ro­wych i jazd po bocz­ni­cach oraz zajaz­dów ze szlaku w przy­padku braku zasi­la­nia trak­cyj­nego.

Efek­tem final­nym pro­jektu będzie inno­wa­cja pro­duk­towa. Inno­wa­cyjna loko­mo­tywa zosta­nie wdro­żona do dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej Wnio­sko­dawcy i uzu­pełni port­fo­lio pro­duk­towe. Oferta Wnio­sko­dawcy zosta­nie posze­rzona o pro­dukt nie­do­stępny obec­nie na rynku euro­pej­skim, ale jed­no­cze­śnie ocze­ki­wany przez nabywców.

Pro­jekt zre­ali­zo­wany zosta­nie przez firmę NEWAG S.A., która jest czo­ło­wym pro­du­cen­tem taboru kole­jo­wego w Pol­sce. Część prac roz­wo­jo­wych w pro­jek­cie zosta­nie powie­rzone
pod­wy­ko­nawcy (pod­wy­ko­naw­com) – jed­no­stce nauko­wej zaj­mu­ją­cej się branżą kole­jową, posia­da­ją­cej infra­struk­turę badaw­czą i zasoby ludz­kie (po prze­pro­wa­dze­niu pro­ce­dury wyboru podwykonawcy).

Wyso­kość kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych pro­jektu: 31 199 903, 57 zł.
Dofi­nan­so­wa­nie z NCBiR wynie­sie mak­sy­mal­nie: 12 479 961,43 zł.

Data zakoń­cze­nia reali­za­cji pro­jektu to 28.02.2020 r.