Oferta pracy

Pracownik Obsługi - Kontroler Jakości

Miejsce pracy: Nowy Sącz

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Kontrola jakościowa elementów z wykorzystaniem technik NDT,
 • Prowadzenie bieżącej kontroli elementów spawanych oraz odlewów i odkuwek,
 • Odbiór gotowych detali/elementów/produktów w oparciu o dokumentację techniczną – analiza i interpretacja wyników,
 • Nadzór nad dokumentacją jakościową – arkusze identyfikacji spoin, protokoły z badań, końcowa dokumentacja odbiorcza.

WYMAGANIA:

 • Posiadanie certyfikatów badacza NDT stopień 2 w metodach VT, PT, MT, RT, UT, wg PN-EN ISO 9712 – możliwe różne warianty, wymagany sektor przemysłowy PE badania przed i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem, sektory wyrobu (c), (f), (w), (wp), (t).  Mile widziany sektor: utrzymanie ruchu kolei,
 • Dobra znajomość technik pomiarowych (np. suwmiarka, mikromierz),
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania MS Office do przygotowywania dokumentów jakościowych,
 • Spostrzegawczość i dokładność,
 • Samodzielność,
 • Mile widziane doświadczenie w kontroli jakości na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

OFERUJEMY:

 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
 • System premiowy,
 • Moż­li­wość zdo­by­cia doświad­cze­nia, roz­woju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji (m in. rozszerzenie uprawnień w zakresie NDT),
 • Dofi­nan­so­wa­nie do wypo­czynku z Zakła­do­wego Fun­du­szu Świad­czeń Socjalnych,
 • Dofi­nan­so­wa­nie do kart Multisport.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres kariera@newag.pl, z dopiskiem w temacie: Pracownik Obsługi – Kontroler Jakości. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Informacje dla kandydatów


Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogól­nego Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych zwa­nym dalej „RODO” oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE,
NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz, infor­muje mnie, a ja przyj­muję do wiadomości, iż:

1. Admi­ni­stra­to­rem moich danych jest NEWAG S.A. z sie­dzibą w Nowym Sączu (33–300), ul. Wyspiań­skiego 3, mail: kariera@newag.pl,
2. Inspek­to­rem danych oso­bo­wych jest Pani Kinga Nowo­bil­ska, e-mail iod@newag.pl,
3. Moje dane oso­bowe prze­twa­rzane będą w celu prze­pro­wa­dze­nia bie­żą­cego pro­cesu rekru­ta­cji, a przy­padku wyra­że­nia zgody rów­nież w celu prze­pro­wa­dze­nia przy­szłych rekru­ta­cji przez NEWAG S.A. i spółki z nią współ­pra­cu­jące, na pod­sta­wie art. 6, ust. 1, pkt a, b RODO,
4. Moje dane oso­bowe mogą zostać prze­ka­zane pra­cow­ni­kom i współ­pra­cow­ni­kom spółki w celu i w zakre­sie wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków służbowych,
5. Moje dane oso­bowe mogą zostać powie­rzone pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym w celu zgod­nym
z pod­pi­saną umową powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. Moje dane oso­bowe mogą zostać powie­rzone np. pod­mio­tom świad­czą­cym usługi dorad­cze, pomoc prawną, podat­kową, rachunkową,
6. Moje dane oso­bowe w związku z prze­pro­wa­dzoną rekru­ta­cją w zależ­no­ści od wyrażonej zgody:
a. będą prze­cho­wy­wane przez okres kon­kret­nej rekru­ta­cji, następ­nie niszczone,
b. będą prze­cho­wy­wane przez okres 1 roku w wypadku uzy­ska­nia zgody na przy­szłe rekru­ta­cje. Po wska­za­nym okre­sie zostaną zniszczone.
7. Mam prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz prawo ich spro­sto­wa­nia, ich usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia danych, prawo wnie­sie­nia sprze­ciwu, prawo cof­nię­cia zgody w dowol­nym momen­cie, bez wpływu na zgod­ność z pra­wem przetwarzania,
8. Mam prawo wnie­sie­nia skargi do Pre­zesa Urzędu Ochrony Danych Oso­bo­wych (ul. Stawki 2, 00–193 War­szawa), gdy uznam, iż prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych narusza RODO,
9. Zosta­łem poin­for­mo­wany i jestem świa­domy, że odmowa poda­nia moich danych oso­bo­wych wią­zać się będzie z bra­kiem moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w pro­ce­sie rekrutacji.

Aby­śmy mogli się z Tobą kon­tak­to­wać, w apli­ka­cji
pro­simy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru:Tylko obecna rekru­ta­cja:

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, poda­nych przeze mnie, do reali­za­cji obec­nego pro­cesu rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz.

Obecna i przyszłe rekrutacje:

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych, poda­nych przeze mnie, do reali­za­cji przy­szłych pro­ce­sów rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nych przez NEWAG S.A., ul. Wyspiań­skiego 3, 33–300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.