Aktualności

Nowoczesny i oszczędny — nowy pojazd powstaje w Newagu

W nowo­są­dec­kim Newagu powstaje nowy elek­tryczny zespół trak­cyjny. Na zle­ce­nie War­szaw­skiej Kolei Dojaz­do­wej pro­du­ko­wany jest sze­ścio­czło­nowy pojazd, który wyróż­niać będzie wyjąt­kowy design, funk­cjo­nal­ność oraz zaawan­so­wane roz­wią­za­nia konstrukcyjne.

Pojazd przy­ciąga uwagę przede wszyst­kim swoim futu­ry­stycz­nym wyglą­dem nawią­zu­ją­cym do naj­now­szych tren­dów w branży. EZT 39WE inspi­ro­wany jest nowo­cze­sną archi­tek­turą mia­sta. Domi­nują w nim geo­me­tryczne formy łączone z łagod­nie ukształ­to­wa­nymi powierzch­niami zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu.

Czoło z dużą szybą przed­nią nadaje pocią­gowi nowo­cze­sny, nawią­zu­jący do dyna­miki mia­sta kształt, a także zapew­nia maszy­ni­ście dosko­nałą widocz­ność w spe­cy­ficz­nych warun­kach rucho­wych linii WKD. Wyświe­tlacz oraz reflek­tor górny zamknięte są optycz­nie w jed­nym pasie z szybą. Całość domy­kają masywne osłony absor­be­rów ener­gii zde­rze­nia, które przy­po­mi­nają płozy i spra­wiają wra­że­nie jakby pojazd sunął nad powierzch­nią ziemi.

Design 39WE jest także odzwier­cie­dle­niem funk­cjo­nal­no­ści pojazdu. Duża ilość drzwi na stronę pojazdu uła­twi wsia­da­nie i wysia­da­nie. Prze­stronne przed­sionki, sty­li­stycz­nie nawią­zują do formy czoła pojazdu i pozwa­lają na wygodne korzy­sta­nie z niego oso­bom o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się, mat­kom z małymi dziećmi oraz rowe­rzy­stom.
Wnę­trze utrzy­mane w ele­ganc­kiej kolo­ry­styce, łączy odcie­nie bieli i gra­fitu z kon­tra­stu­ją­cymi gra­na­to­wymi fote­lami. Uwagę przy­ku­wają lampy sufi­towe i otwory wen­ty­la­cyjne w kształ­cie trapezów.

Pro­jek­tu­jąc pociąg kon­struk­to­rzy szcze­gólną uwagę zwró­cili na bez­pie­czeń­stwo. Kabina maszy­ni­sty pod­po­rząd­ko­wana została w stu pro­cen­tach ergo­no­mii pracy. Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wany pul­pit roz­bu­do­wany dookoła fotela maszy­ni­sty pozwala na dostrze­że­nie obiek­tów znaj­du­ją­cych się w bli­skiej odle­gło­ści od czoła pojazdu.
Sys­tem moni­to­ringu z reje­stra­to­rem zda­rzeń zapewni z kolei bez­pie­czeń­stwo pasa­że­rom w trak­cie podróży.

Pod­czas pro­jek­to­wa­nia pojazdu dla WKD kon­struk­to­rzy wyko­rzy­stali inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia tech­niczne. Jed­nym z nich jest kon­struk­cja nad­wo­zia pojazdu oraz metody ogra­ni­cze­nia hałasu emi­to­wa­nego do otoczenia.

Sze­ścio­czło­nowy pojazd o dłu­go­ści 60 m skła­dał się będzie z 2 jed­no­prze­strzen­nych czę­ści po 3 człony każda. Pomie­ści łącznie 505 pasa­że­rów w tym 164 na miej­scach sie­dzą­cych. Wypo­sa­żony będzie w pełni zin­te­gro­wany sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej z zewnętrz­nymi tabli­cami LED oraz wewnętrz­nymi moni­to­rami LCD. Wszyst­kie pojazdy wypo­sa­żone będą w kli­ma­ty­za­cję prze­strzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych.

39WE na linii WKD pojadą z pręd­ko­ścią 80 km/h. Na tory War­szaw­skiej Kolei Dojaz­do­wej wyjadą w 2016 roku.