Aktualności

Nowa hala produkcyjna

Dla wszyst­kich tych, któ­rzy nie mieli oka­zji jesz­cze zoba­czyć naszej nowej hali pro­duk­cyj­nej, spe­cjal­nie przy­go­to­wa­li­śmy inte­rak­tywny widok od wewnątrz.

Halę można obej­rzeć pod tym lin­kiem.

Miłego oglą­da­nia.