Aktualności

NEWAG z umową na modernizację lokomotyw dla PKP LHS

W dniu dzi­siej­szym w Zamo­ściu została pod­pi­sana umowa pomię­dzy PKP Linia Hut­ni­cza Sze­ro­ko­to­rowa spółka z o.o. a  NEWAG S.A,  na moder­ni­za­cję 10 loko­mo­tyw spa­li­no­wych ST44.

Zawarta umowa doty­czy moder­ni­za­cji loko­mo­tyw ST44 do typu 311Da. Pierw­sza zmo­der­ni­zo­wana loko­mo­tywa zosta­nie dostar­czona do końca marca 2018 r., nato­miast dostawa wszyst­kich loko­mo­tyw nastąpi do końca 2018 roku. War­tość kon­traktu opiewa na kwotę ponad 95 milio­nów zło­tych netto.

Obec­nie PKP LHS dys­po­nuje flotą sie­dem­na­stu loko­mo­tyw typu 311Da. Loko­mo­tywy te prze­zna­czone są do pro­wa­dze­nia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych po linii sze­ro­ko­to­ro­wej. Po zakoń­cze­niu moder­ni­za­cji PKP LHS będzie dys­po­no­wać łącznie 27 szt. tego typu loko­mo­tyw. Jed­no­lity tabor umoż­liwi pro­wa­dze­nie pocią­gów w trak­cji wie­lo­krot­nej oraz upro­ści sys­tem utrzy­ma­nia pojazdów.

Od 2007 r. NEWAG S.A. wyko­nał kil­ka­dzie­siąt moder­ni­za­cji tego typu. Spalinowa loko­mo­tywa towa­rowa typu 311D/311Da powstała w wyniku grun­tow­nej moder­ni­za­cji loko­mo­tywy pro­duk­cji rosyj­skiej typu M62, zna­nej na pol­skim rynku kole­jo­wym pod oznaczeniem ST44.

NEWAG S.A. to jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce. Posia­da­jąca wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru szynowego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­du­ko­wane są elek­tryczne i spa­li­nowe zespoły trak­cyjne, loko­mo­tywy elek­tryczne, pojazdy metra i tram­waje, moder­ni­zo­wane są loko­mo­tywy spa­li­nowe oraz inne pojazdy szynowe.

NEWAG S.A. ma sta­bilną i wyjąt­kowo mocną pozy­cję na rynku loko­mo­tyw w Pol­sce. W ostat­nich latach grupa kapi­ta­łowa NEWAG S.A. zdo­mi­no­wała kra­jowy rynek moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych oraz pro­duk­cji elek­trycz­nych zespo­łów trakcyjnych.