Aktualności

Newag w historii Metra Warszawskiego

Dzi­siaj mija 20 lat od otwar­cia I linii Metra War­szaw­skiego i pra­wie mie­siąc od uru­cho­mie­nia jego II nitki. Odci­nek Cen­tralny oddany do użytku 8.03.2015obsłu­gi­wany jest wyłącz­nie przez pociągi INSPIRO wypro­du­ko­wane przez kon­sor­cjum Sie­mens AG — NEWAG S.A.
Na pod­sta­wie umowy pod­pi­sa­nej w 2011 roku, kon­sor­cjum wypro­du­ko­wało łącznie 35 nowo­cze­snych 6-wagonowych skła­dów do obsługi tak dru­giej, jak i pierw­szej linii metra. 25 pojaz­dów zmon­to­wa­nych zostało w nowo­są­dec­kim Newagu. Pierw­szy gotowy skład wyje­chał do War­szawy 29.04.2013.Poni­żej zdję­cia pre­zen­tu­jące Odci­nek Cen­tralny II linii Metra warszawskiego.