Aktualności

NEWAG S.A. z umową na WKD

W ciągu naj­bliż­szych dwóch lat NEWAG S.A. dostar­czyWar­szaw­skiej Kolei Dojaz­do­wej 6 nowych Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych. Dzi­siaj w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego wła­dze spółki i Pre­zes  NEWAG S.A. Zbi­gniew Konie­czek pod­pi­sali umowę na dostawę taboru.

Nowe pociągi to lep­sza jakość i kom­fort podróży dla pasa­że­rów, w tym przede wszyst­kim dla miesz­kań­ców sze­ściu gmin: Micha­ło­wic, Prusz­kowa, Brwi­nowa, Mila­nówka, Pod­kowy Leśnej, Gro­dzi­ska Mazo­wiec­kiego oraz dwóch dziel­nic War­szawy – Włoch i Ochoty. To rów­nież więk­sze bez­pie­czeń­stwo. Wszyst­kie pojazdy zostaną wypo­sa­żone w sys­tem moni­to­ringu z reje­stra­to­rem zda­rzeń, kli­ma­ty­za­cję prze­strzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych.

Pojazd dłu­go­ści 60 m będzie skła­dał się z 6 czło­nów i pomie­ści 164 pasa­że­rów na miej­scach sie­dzą­cych. W pojeź­dzie prze­wi­dziano 4 miej­sca dla wóz­ków inwa­lidz­kich z zasto­so­wa­niem ramp odkła­da­nych, umoż­li­wia­ją­cych wjazd wózka, oraz 8 miejsc do prze­wozu rowe­rów.

Każdy pojazd wypo­sa­żony będzie w pełni zin­te­gro­wany sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej z zewnętrz­nymi tabli­cami LED oraz wewnętrz­nymi moni­to­rami LCD roz­miesz­czo­nymi w spo­sób zapew­nia­jący dobrą widocz­ność z każ­dego miej­sca w pojeździe.

Zakup taboru reali­zo­wany jest w ramach pro­jektu Roz­wój sys­temu publicz­nego trans­portu pasa­żer­skiego w aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej poprzez zwięk­sze­nie wydaj­no­ści, nie­za­wod­no­ści i bez­pie­czeń­stwa War­szaw­skiej Kolei Dojazdowej.

War­tość kon­traktu to 98 227 800,00 zł brutto. Ter­min reali­za­cji umowy 24 mie­siące od dnia jej podpisania.