Aktualności

NEWAG S.A. wyprodukuje pociągi dla SKM Trójmiasto

SKM Trój­mia­sto ogło­siła dzi­siaj wynik postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego na dostawę dwóch elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. Zama­wia­jący poin­for­mo­wał, że naj­ko­rzyst­niej­szą ofertę zło­żyła firma NEWAG S.A., która jed­nym punk­tem wyprze­dziła ofertę PESY.

Kry­te­rium dostawy sta­no­wiła cena (80 proc.) oraz wyso­kość pod­łogi (20 proc.). Ofertę oprócz NEWAG S.A. zło­żyła byd­go­ska Pesa. Obie firmy przed­sta­wiły oferty z mak­sy­mal­nie punk­to­waną wyso­ko­ścią pod­łogi — 960 mm ponad główkę szyny.
Newag, wypro­du­ko­wa­nie 2 EZT z rodziny Impuls wyce­nił na kwotę 35 571 600 zło­tych brutto, nato­miast  Pesa zażą­dała 36 039 000 zło­tych brutto.

Pociągi mają mieć dłu­gość do 90 m, posia­dać 144 miej­sca sie­dzące i 359 sto­ją­cych (przy zało­że­niu 5 osób sto­ją­cych na metr kwa­dra­towy). W każ­dym czło­nie musi się zna­leźć czworo drzwi. Newag zaofe­ro­wał SKM Trój­mia­sto zmo­dy­fi­ko­wane pociągi z rodziny Impuls z pod­łogą na wyso­ko­ści 960 mm — dosto­so­waną do pero­nów prze­woź­nika. SKM zaży­czyło sobie wysu­wa­nego stop­nia, który ma zni­we­lo­wać lukę pomię­dzy tabo­rem a peronem.

Pro­du­ko­wane przez NEWAG S.A. EZT Impuls, są jed­nymi z naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce. Kom­fort podróży zapew­nia ciche, kli­ma­ty­zo­wane wnę­trze, ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. Impuls jest eko­no­miczny i bez­pieczny — cechuje się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. W pojeź­dzie zasto­so­wano nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ro­wa­nie wnę­trza, kon­takt z obsługą pociągu przez tzw. inter­kom. Pociąg speł­nia rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe. Osiąga pręd­kość eks­plo­ata­cyjną 160 km/h.

Pociągi kur­so­wać będą pomię­dzy Wej­he­ro­wem a nowym przy­stan­kiem Gdańsk Śród­mie­ście.
Na tory wyjadą w II kwar­tale 2016 roku.