Aktualności

NEWAG S.A. laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej

Pod­czas gali Annual Busi­ness in Mało­pol­ska Meeting mar­sza­łek Marek Sowa wrę­czył spółce NEWAG S.A. Mało­pol­ską Nagrodę Gospo­dar­czą w kate­go­rii naj­lep­szy duży przedsiębiorca.

Lau­re­atów nagrody wska­zała Mało­pol­ska Rada Gospo­dar­cza, czyli grono eks­per­tów — prak­ty­ków biz­nesu oraz pro­fe­so­rów naj­więk­szych mało­pol­skich uczelni. Wspie­rają oni dzia­ła­nia samo­rządu swoją wie­dzą i doświad­cze­niem w sfe­rze gospo­darki.
Nagroda pro­muje naj­lep­szych przed­się­bior­ców z terenu woje­wódz­twa mało­pol­skiego, ich postawy pro­in­we­sty­cyjne oraz kon­kretne doko­na­nia w zakre­sie inno­wa­cji. Przy­czy­nia się też do zwięk­sze­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści mię­dzy fir­mami.
O zwy­cię­stwo w tego­rocz­nej edy­cji wal­czyło w sumie 40 firm, w trzech kate­go­riach: mały, średni i duży przedsiębiorca.

Lau­re­aci Nagrody otrzy­mali sta­tu­etki, oprócz tego mają prawo do uży­wa­nia we wszel­kich mate­ria­łach fir­mo­wych i rekla­mo­wych tytułu „Lau­reat Mało­pol­skiej Nagrody Gospo­dar­czej 2015 w kate­go­rii Mały/Średni/Duży Przed­się­biorca”. Dodat­kowo Mar­sza­łek zgła­sza mało­pol­skich lau­re­atów do Nagrody Gospo­dar­czej Pre­zy­denta RP.