Aktualności

Naładujesz baterię i otrzymasz informacje

Od dziś, 26 paź­dzier­nika, w wybra­nych pocią­gach Szyb­kiej Kolei Miej­skiej będzie można nała­do­wać tablet, czyt­nik lub tele­fon. Spółka uru­cho­miła rów­nież nowy sys­tem powia­da­mia­nia o zmia­nach i utrud­nie­niach w ruchu pociągów.

Szybka Kolej Miej­ska jest pierw­szym prze­woź­ni­kiem w sto­licy, który umoż­li­wił pasa­że­rom nała­do­wa­nie bate­rii tele­fonu, tabletu czy czyt­nika ksią­żek pod­czas podróży. W ponie­dzia­łek, 26 paź­dzier­nika na tory wyje­chały pierw­sze dwa pociągi pro­duk­cji NEWAG S.A. (19 WE i 14 WE) wypo­sa­żone w łado­warki USB. Mon­taż w pozo­sta­łych pocią­gach zakoń­czy się w ciągu naj­bliż­szych trzech mie­sięcy. W każ­dym z czło­nów pociągu znajdą się doce­lowo po dwie ładowarki.

Zdj. Rafał Motyl Urząd m.st. Warszawy