Komunikaty prasowe

Konsorcjum NEWAG S.A. — Stadler Polska wygrywa przetarg

Kon­sor­cjum firm NEWAG S.A. oraz Sta­dler Pol­ska  wygrało prze­targ ogło­szony przez PKP Inter­city na dostawę 20 dale­ko­bież­nych pocią­gów. Pojazdy, które zostały zapro­po­no­wane zama­wia­ją­cemu, to ośmio­czło­nowe elek­tryczne zespoły trak­cyjne typu FLIRT o wyso­kim stan­dar­dzie wykoń­cze­nia wnętrz przy­go­to­wa­nym przez NEWAG S.A.

“Pudła dostar­czy Sta­dler, ponie­waż zostaną wypro­du­ko­wane z alu­mi­nium. Następ­nie Newag będzie wypo­sa­żał pudła środ­kowe i wyko­ny­wał ich zabu­dowę, a Sta­dler, w zakła­dzie w Sie­dl­cach, będzie mon­to­wał skrajne człony pocią­gów. Całe pojazdy będą mon­to­wane w Newagu, ponie­waż nasz part­ner posiada odpo­wied­nie ku temu zaple­cze i kom­pe­ten­cje. Tam pojazd będzie także uru­cha­miany”- poin­for­mo­wał Sta­ni­sław Skal­ski, Sta­dler Polska.

Nowo­cze­sne składy w bar­wach PKP Inter­city kur­so­wać będą na tra­sach War­szawa — Byd­goszcz, Olsz­tyn — Kra­ków (przez War­szawę i Kielce), Gdy­nia –Kato­wice (przez Łódź i Byd­goszcz) oraz Kra­ków — Szcze­cin (przez CMK, Łódź, Kutno i Poznań). Pociągi będą roz­wi­jały pręd­ko­ści nie mniej­szą niż  160 km/h, speł­nia­jąc wyma­ga­nia sys­temu ste­ro­wa­nia ruchem ERTMS (z sys­te­mem ETCS).

*****

Kon­sor­cjum Sta­dler Pol­ska Sp. z o. o. i NEWAG S.A.

Sta­dler Pol­ska – to część Szwaj­car­skiej Grupy Sta­dler Rail, pro­du­centa pojaz­dów szy­no­wych. Pol­ski zakład pro­duk­cyjny (zlo­ka­li­zo­wany w Sie­dl­cach) powstał w 2007 roku. Sta­dler Pol­ska zatrud­nia ponad 500 wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków i zaj­muje teren 11 800 m2. W sie­dlec­kich zakła­dach powstały m.in. pociągi dla pol­skich prze­woź­ni­ków regio­nal­nych, rynku holen­der­skiego i cze­skiego. Obec­nie pro­du­ko­wane są pociągi dla: Włoch, Nie­miec, Esto­nii i Białorusi.

NEWAG S.A. – jedna z naj­więk­szych pol­skich firm zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego, zlo­ka­li­zo­wana w Nowym Sączu. Zatrud­nia 1300 osób. W seg­men­cie loko­mo­tyw (pro­duk­cja, moder­ni­za­cja i naprawy) działa zależna od Newagu, spółka ZNLE S.A. Gli­wice. Firma pro­du­kuje elek­tryczne zespoły trak­cyjne dla pol­skich, regio­nal­nych prze­woź­ni­ków kolejowych.