Aktualności

Koleje Małopolskie wybrały ofertę NEWAGU

W dniu 18.02.2016 w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej Woje­wódz­two Mało­pol­skie poin­for­mo­wało o doko­na­niu przez Zama­wia­ją­cego czyn­no­ści naka­za­nych przez Kra­jową Izbę Odwo­ław­czą i Sąd Okrę­gowy w Krakowie.

20 listo­pada 2015 r. Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza (KIO) uznała, że oferta firmy Pojazdy Szy­nowe Pesa Byd­goszcz zawiera rażąco niską cenę, naka­zu­jąc jej odrzu­ce­nie i wybra­nie oferty NEWAG S.A. jako najkorzystniejszej.

12.02.2016 Sąd Okrę­gowy w Kra­ko­wie odda­lił w cało­ści skargę firmy Pesa na wyrok KIO (Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza) pra­wo­moc­nie koń­cząc postę­po­wa­nie sądowe w spra­wie prze­targu na dostawę pojaz­dów dla woje­wódz­twa małopolskiego.

“Z uzna­niem przyj­mu­jemy orze­cze­nie Sądu Okrę­go­wego. Ofe­ro­wana cena w prze­tar­gach publicz­nych nie powinna być jedy­nym, klu­czo­wym kry­te­rium wyboru. W trans­por­cie publicz­nym prio­ry­te­tem powinna być wysoka jakość i nie­za­wod­ność pocią­gów. Nasze pojazdy speł­niają te ocze­ki­wa­nia” – powie­dział Pre­zes NEWAG S.A. Zbi­gniew Konieczek.

Wyko­nu­jąc ww. orze­cze­nia Zama­wia­jący unie­waż­nił wybór naj­ko­rzyst­niej­szej oferty doko­nany w dniu 26.10.2015 oraz doko­nał wyboru oferty wyko­nawcy NEWAG S.A. jako oferty najkorzystniejszej.

Przed­miot zamó­wie­nia obej­muje dostawę 12 nowych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (8 pojaz­dów czte­ro­czło­no­wych oraz 4 pojaz­dów pię­cio­czło­no­wych) wraz z kom­plek­sową obsługą gwa­ran­cyjną i utrzy­ma­niem. Prze­targ zawie­rał też opcję zakupu dodat­ko­wych 4 pojaz­dów (2 czte­ro­czło­no­wych oraz 2 pię­cio­czło­no­wych ). Oferta firmy Pesa zawie­rała cenę w wyso­ko­ści ok. 292,5 mln brutto.

Oferta firmy Newag (dostawa 12 wraz z opcją dodat­ko­wych 4 pojaz­dów) opie­wała na 374 mln brutto.

Źródło: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1130068.html