Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Nad­rzęd­nym celem naszej dzia­łal­no­ści jest pro­jek­to­wa­nie, pro­duk­cja, naprawa i moder­ni­za­cja taboru szy­no­wego wycho­dząca naprze­ciw rosną­cym wyma­ga­niom rynku. Dzia­ła­nia ope­ra­cyjne reali­zo­wane są
w ramach utrzy­my­wa­nego
 i dosko­na­lo­nego systemu zarzą­dza­nia, zgod­nego z wyma­ga­niami aktu­al­nych norm ISO/TS 22163, ISO 90001, ISO 14001, ISO 50001.

Zaufa­nie klien­tów oraz ryn­kowy wize­ru­nek firmy budo­wane są poprzez zapew­nie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści i nie­za­wod­no­ści naszych pojaz­dów w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

Cel ten reali­zu­jemy przez:

 • Wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom i potrze­bom naszych inte­re­sa­riu­szy oraz speł­nie­nie ich ziden­ty­fi­ko­wa­nych wyma­gań i wyni­ka­ją­cych z nich naszych zobowiązań,
 • Okre­śle­nie i speł­nie­nie zobo­wią­zań doty­czą­cych zgod­no­ści oraz doko­ny­wa­nie oceny zgod­no­ści z tymi zobowiązaniami,
 • Speł­nia­nie mają­cych zasto­so­wa­nie wyma­gań praw­nych i nor­ma­tyw­nych w zakre­sie zapew­nie­nia jako­ści wyro­bów, zarzą­dza­nia ener­gią oraz ochrony środo­wi­ska i wpływu wyrobu na środo­wi­sko w ciągu całego cyklu życia, a także wyma­gań okre­ślo­nych przez Klienta,
 • Mini­ma­li­zo­wa­nie powsta­wa­nia nega­tyw­nego wpływu dzia­łal­no­ści firmy na środowisko,
 • Współ­pracę i pozy­ski­wa­nie dostaw­ców o sta­bil­nej pozy­cji ryn­ko­wej i dostar­cza­ją­cych mate­riały i usługi na ocze­ki­wa­nym przez Spółkę pozio­mie jakości,
 • Pro­mo­wa­nie zakupu ener­go­osz­częd­nych pro­duk­tów i usług oraz pro­jek­tów na rzecz poprawy wyniku energetycznego,
 • Stałą kon­trolę jako­ści wytwa­rza­nych wyrobów,
 • Moni­to­ro­wa­nie i opty­ma­li­za­cję prze­biegu pro­ce­sów i obni­ża­nie kosz­tów pro­duk­cji, w tym moni­to­ro­wa­nie poziomu zuży­cia surow­ców i mediów,
 • Zapew­nie­nie dostęp­no­ści infor­ma­cji i okre­ślo­nych zaso­bów nie­zbęd­nych dla osią­gnię­cia celów i reali­za­cji zadań,
 • Dosko­na­le­nie roz­wią­zań tech­nicz­nych poprzez moder­ni­za­cję parku maszy­no­wego i infra­struk­tury oraz wpro­wa­dza­nie nowych tech­no­lo­gii, mate­ria­łów i surow­ców bez­piecz­nych w uży­ciu, przy­ja­znych dla środo­wi­ska i redu­ku­ją­cych zuży­cie energii,
 • Orga­ni­zo­wa­nie sta­no­wisk pracy, które wpły­wają na zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści produkcji,
 • Mini­ma­li­zo­wa­nie zagro­żeń środo­wi­ska pracy, poprzez sto­so­wa­nie naj­now­szych tech­nik i narzę­dzi na sta­no­wi­skach roboczych,
 • Zapew­nie­nie ochrony środo­wi­ska natu­ral­nego poprzez segre­ga­cję oraz ogra­ni­cza­nie poziomu wytwa­rza­nych odpa­dów i emi­sji zanie­czysz­czeń do środo­wi­ska, szcze­gól­nie istot­nych w Kotli­nie Sądeckiej,
 • Doko­ny­wa­nie sys­te­ma­tycz­nej iden­ty­fi­ka­cji zagro­żeń i ryzyka zawo­do­wego oraz szkód rzeczowych,
 • Zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści podej­mo­wa­nych w Spółce dzia­łań w sku­tek zarzą­dza­nia ryzy­kiem (nega­tyw­nym i pozy­tyw­nym) w odnie­sie­niu do wszyst­kich obsza­rów dzia­ła­nia Spółki,
 • Zapo­bie­ga­nie powsta­wa­nia błę­dom i awa­riom oraz speł­nie­nie ocze­ki­wań Klienta.

 Powyż­sze cele Kierow­nic­two firmy reali­zuje uwzględ­nia­jąc kon­tekst orga­ni­za­cji i zobo­wią­zu­jąc się jed­no­cze­śnie do cią­głego dosko­na­le­nia sku­tecz­no­ści Zin­te­gro­wa­nego Systemu Zarządzania. Cią­głe dosko­na­le­nie prak­tyk i reali­zo­wa­nych pro­ce­sów przy­czy­nia się do zapew­nie­nia ocze­ki­wa­nego poziomu jako­ści naszych wyro­bów, zre­du­ko­wa­nia ilo­ści zanie­czysz­czeń emi­to­wa­nych do oto­cze­nia oraz poprawy wyniku ener­ge­tycz­nego Organizacji.

Poli­tyka ZSZ jest ele­men­tem stra­te­gii funk­cjo­no­wa­nia firmy. Każdy pra­cow­nik jest świa­domy posta­wio­nych celów oraz tego, w jaki spo­sób jego praca wpływa na satys­fak­cję klienta oraz na środo­wi­sko i zuży­cie energii.