Aktualności

Grupa Kapitałowa NEWAG — wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

W I kwar­tale 2015 roku Grupa NEWAG zano­to­wała wzrost zysku netto o 92,4%  i przy­cho­dów ze sprze­daży o 52,5% w sto­sunku do ana­lo­gicz­nego okresu roku poprzedniego.

Zysk netto Grupy wyniósł nie­spełna 7,6 mln zł i jest wyż­szy o 92,4% w sto­sunku do wyniku sprzed roku (3,9 mln w I kwar­tale 2014r.). Przy­chody ze sprze­daży w porów­na­niu do ana­lo­gicz­nego okresu w roku ubie­głym wzro­sły o 70,5 mln zł (tj. 52,5%) i wynio­sły 204,9 mln zł (134,4 mln zł w I kwar­tale 2014r.).
Główny wpływ na wyniki Grupy miał seg­ment pro­duk­cji elek­trycz­nych zespo­łów trakcyjnych.

Zysk netto Spółki NEWAG S.A. wyniósł 4,3 mln zł, przy przy­cho­dach ze sprze­daży na pozio­mie 203,4 mln zł (100,6 mln w I kwar­tale 2014r.). Jest on istot­nie wyż­szy od zysku jaki Spółka osią­gnęła w I kwar­tale 2014 roku – 235 tys. zł.

Nie­ty­powe lub jed­no­ra­zowe czyn­niki nie wywarły istot­nego wpływu na ukształ­to­wa­nie się wyni­ków w I kwar­tale 2015 roku.

Ana­li­zu­jąc zadłu­że­nie ogó­łem (zobo­wią­za­nia i rezerwy) w uję­ciu war­to­ścio­wym, widoczny jest spa­dek jego war­to­ści do poziomu 595,7 mln zł czyli o 54,5 mln zł. Zadłu­że­nie kre­dy­towe (długo i krót­ko­ter­mi­nowe) jest niż­sze o 134,9 mln zł. Zobo­wią­za­nia leasin­gowe (długo i krótko-terminowe) wzro­sły o 31,8 mln zł.

Grupa sys­te­ma­tycz­nie roz­sze­rza port­fel zamó­wień. W I kwar­tale br. zawarto umowy na usługi w zakre­sie pro­duk­cji, moder­ni­za­cji i naprawy taboru kole­jo­wego o łącznej war­to­ści 204,32 mln zł.