Aktualności

Góral i Trzy Korony

Tak nazwane zostały dwa pierw­sze Impulsy zaku­pione przez Samo­rząd Woje­wódz­twa Małopolskiego.

W czwar­tek 6.11.2014 na dworcu PKP w Kra­ko­wie uro­czy­ście zapre­zen­to­wano  nowo­cze­sny tabor, który poprawi jakość podró­żo­wa­nia tak na tere­nie woje­wódz­twa,  jak i na tra­sach mię­dzy­re­gio­nal­nych.
Nowe pociągi są kli­ma­ty­zo­wane, przy­sto­so­wane do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych, wypo­sa­żone w nowo­cze­sne sys­temy: infor­ma­cji pasa­żer­skiej i moni­to­ringu oraz posia­dają dostęp do bez­prze­wo­do­wego Internetu

– Samo­rząd Woje­wódz­twa reali­zuje i wspiera ważne dzia­ła­nia i inwe­sty­cje w dzie­dzi­nie trans­portu – mówił Mar­sza­łek Marek Sowa. – Chcemy,  by miesz­kańcy i tury­ści czuli się bez­piecz­nie, wie­dzieli, że na kolej można liczyć i że dzięki niej szybko, bez­piecz­nie, kom­for­towo i punk­tu­al­nie dotrzemy do celu.
Dodał rów­nież, że nowo powstała spółka Koleje Mało­pol­skie to ważny ele­ment budowy moc­nego poten­cjału komu­ni­ka­cyj­nego regionu.

Pre­zen­to­wane na Dworcu Głów­nym pociągi otrzy­mały swoje imiona. Impulsy nazwano kolejno Góral i Trzy Korony.

Nazwy wymy­ślili  i wybrali Czy­tel­nicy Gazety Kra­kow­skiej.
We wrze­śniu br. Woje­wódz­two Mało­pol­skie wspól­nie z Gazetą Kra­kow­ską ogło­siło kon­kurs, który wyło­nił nazwy dla nowo­cze­snych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych.
Kon­kurs cie­szył się ogromną popu­lar­no­ścią. Pod­czas pierw­szego etapu zgło­szono kil­ka­set pro­po­zy­cji nazw, nawią­zy­wały one do tra­dy­cji, kul­tury, histo­rii, wybit­nych ludzi i pięk­nych miejsc roz­sia­nych po całej Mało­pol­sce. Z uwagi na bar­dzo dużą ilość zgło­szeń komi­sja kon­kur­sowa wybrała 20 pro­po­zy­cji nazw dla 6 pocią­gów mię­dzy­re­gio­nal­nych kur­su­ją­cych na tere­nie woje­wódz­twa i poza jego tere­nem oraz 30 pro­po­zy­cji nazw dla 10 pocią­gów kur­su­ją­cych na tere­nie Mało­pol­ski, które zostały pod­dane gło­so­wa­niu. To wła­śnie spo­śród nich inter­nauci i czy­tel­nicy „Gazety Kra­kow­skiej” wybrali szes­na­ście, które otrzy­mają nowe pociągi.

Pod­czas dru­giego etapu kon­kursu na wyło­nione przez komi­sję kon­kur­sową nazwy oddano łącznie 77 375 gło­sów.
Dla 6 Impul­sów prze­zna­czo­nych do obsługi tras  mię­dzy­re­gio­nal­nych  wybrano imiona:
– Gali­cja
– Jagiełło
– Krak
– Pod­ha­lań­czyk
– Trzy Korony
– Góral