Akcjonariat

Akcjo­na­riuszLiczba Akcji/Liczba głosów% gło­sów na WZ% udział w kapi­tale zakładowym
Jaku­bas Inve­st­ment sp. z o.o. oraz pozo­stali sygna­ta­riu­sze poro­zu­mie­nia z 03.07.2015 * **19.910.46844,2544,25
NATIONALE NEDERLANDEN OFE (daw­niej ING OFE) **3.974.3278,838,83
AVIVA OFE**2.250.0005,005,00
Metlife OFE**2.259.9585,025,02
Pozo­stali16.605.248 36,9036,90
Razem45.000.001100,00100,00

* Poro­zu­mie­nie o któ­rym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofer­cie  (zawia­do­mie­nie prze­ka­zane  w rapor­tach bie­żą­cych nr 45/2015, 21/2016 oraz 28/2018) łączące Pana Zbi­gniewa Jaku­basa wraz z pod­mio­tem zależ­nym Jaku­bas Inve­st­ment sp. z o.o. z sie­dzibą w War­sza­wie, Pana Zbi­gniewa Konieczka wraz z pod­mio­tem zależ­nym Sestesso sp. z o.o. z sie­dzibą w Nowym Sączu oraz Pana Bog­dana Borka wraz z pod­mio­tem zależ­nym Immo­vent sp. z o.o. z sie­dzibą w Nowym Sączu.

** Zgod­nie z zawia­do­mie­niami prze­sła­nymi przez akcjo­na­riu­szy w try­bie art. 69 Ustawy o ofer­cie publicznej