NEWAG group

SĄDECKA DYCHASĄDECKA DYCHA

2018 dycha

Sądecka Dycha wystar­tuje po raz X !!!

Uliczny Bieg o Puchar NEWAG S.A. wynosi 10 km i bie­gnie ze Sta­rego do Nowego Sącza uli­cami:
Rynek Mia­sta Stary Sącz — ul. Jana Pawła II — Rondo Jana Pawła II — droga kra­jowa nr 87 –most na rz. Poprad — Nowy Sącz, ul. Węgier­ska — ul. Pira­mo­wi­cza — ul. Zie­lona — ul. Kole­jowa –Al. Bato­rego — Al. Wol­no­ści — ul. Mic­kie­wi­cza — ul. Dłu­go­sza — ul. Kościuszki –ul. Jagiel­loń­ska– Rynek Nowy Sącz

X edy­cja Sądec­kiej Dychy odbę­dzie się 30 wrze­śnia 2018r. i star­tuje o godz. 13:00. Wię­cej infor­ma­cji oraz regu­la­min dostępny jest pod lin­kiem oraz zapisy.

Wśród wszyst­kich star­tu­ją­cych roz­lo­so­wane zostaną cenne nagrody.

Zachę­camy do wzię­cia udziału w biegu oraz kibicowania!

 

Udział w biegu można zgło­sić do dnia 25.09.2018 na stro­nie zapi­sów oraz w dniu zawo­dów 30.09.2018 w godz. 9:00–12:00 w biu­rze zawo­dów na rynku w Nowym Sączu.

Zachę­camy do udziału. Zawod­nicy star­tują ze Sta­rego Sącza o godz.13.00, ale kibi­co­wać im można już od 10.00 na Rynku w Nowym Sączu. Wśród wszyst­kich star­tu­ją­cych roz­lo­so­wane zostaną cenne nagrody.

R E G U L A M I N
X BIEGU ULICZNEGO „SĄDECKA DYCHA” O PUCHAR NEWAGU S.A>
STARY SĄCZ — NOWY SĄCZ – 30.09.2018 r.

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x