NEWAG group

OFERTAWAGONY

WAGON_2_banerowe_940x256

168A

168A_157x65 modernizacja

155A

OLYMPUS DIGITAL CAMERA modernizacja

134Ac

134a 3_big modernizacja

WR89

DSC_5490_big modernizacja

NEWAG S.A. moder­ni­zuje i remon­tuje wszyst­kie rodzaje wago­nów pasa­żer­skich: prze­dzia­łowe, bez­prze­dzia­łowe, sypialne, restau­ra­cyjne, barowe oraz prze­zna­czone dla osób z ogra­ni­czoną moż­li­wo­ścią poru­sza­nia się.

Z naszego zakładu wyje­chało ponad 100 wago­nów po wyko­na­nych napra­wach głów­nych, które obec­nie pozwa­lają cie­szyć się wyso­kim kom­for­tem podróży w pocią­gach PKP Inter­city. W naszym dorobku mamy bar­dzo udane moder­ni­za­cje wago­nów restau­ra­cyj­nych WR, pasażersko-barowych 155A, sypial­nych 134A, a także typowo pasa­żer­skich 141A i Z2B. We wrze­śniu 2013 PKP Inter­city otrzy­mało 10 nowo­cze­snych wago­nów pasa­żer­skich 168A.

Jeste­śmy rów­nież pro­du­cen­tem wózka wago­no­wego umoż­li­wia­ją­cego bez­pieczne podró­żo­wa­nie z pręd­ko­ścią 200 km/h. Ogromne doświad­cze­nie w napra­wach wago­nów oso­bo­wych sta­wia nas wśród naj­lep­szych firm w tej branży w Polsce.

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x