NEWAG group

OFERTATRAMWAJE

TRAMWAJ_banerowe_940x256

Nevelo

NEVELO_2

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nia NEWAG S.A. w budo­wie pojaz­dów szy­no­wych zaoowo­co­wały stwo­rze­niem pierw­szego pojazdu miej­skiego – tram­waju Nevelo. To nowo­cze­sny i kom­for­towy pojazd miej­ski miesz­czący 235 pasa­że­rów. Prze­gu­bowa, trój­czło­nowa kon­struk­cja o nisko zawie­szo­nej pod­ło­dze wyko­rzy­stuje naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne, które zapew­niają nie tylko nie­za­wod­ność ale też niskie koszty eks­plo­ata­cji. Tram­waj Nevelo powstał dzięki wspar­ciu finan­so­wemu Naro­do­wego Cen­trum Badań i Rozwoju.

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x