NEWAG group

O FIRMIENEWAG

wizja_616x190

Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce NEWAG S.A ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru kolejowego.

NEWAG S.A jest wio­dą­cym pol­skim pro­du­cen­tem elek­trycz­nych i spa­li­no­wych pojaz­dów pasa­żer­skich, loko­mo­tyw elek­trycz­nych i spa­li­no­wych oraz pojaz­dów metra i tram­wa­jów.  Swoje pro­dukty z suk­ce­sem dostar­cza pol­skim  i zagra­nicz­nym klien­tom. Pro­du­ko­wane pojazdy obsłu­gują połą­cze­nia kole­jowe, prze­wo­żąc pasa­że­rów w czter­na­stu woje­wódz­twach Polski.

NEWAG S.A. ma sta­bilną i wyjąt­kowo mocną pozy­cję na rynku loko­mo­tyw w Pol­sce. W ostat­nich latach grupa kapi­ta­łowa NEWAG S.A. zdo­mi­no­wała kra­jowy rynek pro­duk­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych. W grud­niu 2013 roku NEWAG S.A stała się spółką gieł­dową debiu­tu­jąc z suk­ce­sem na war­szaw­skiej Gieł­dzie Papie­rów Wartościowych.

Nowo­cze­śnie zarzą­dzana spółka szcze­gól­nie dba o wysoką jakość swo­ich pro­duk­tów oraz wyko­ny­wa­nych usług, co potwier­dzają otrzy­mane świa­dec­twa i cer­ty­fi­katy. Bez­pre­ce­den­sowy i spek­ta­ku­larny suk­ces spółki na wysoce kon­ku­ren­cyj­nym rynku opa­no­wa­nym przez poten­ta­tów branży taboru kole­jo­wego zna­lazł swoje odbi­cie w wyróż­nie­niu firmy tytu­łem „Ten, który zmie­nia pol­ski prze­mysł” przy­zna­wa­nym przez prasę bran­żową, Dia­men­tem For­besa czy tytu­łem Lidera Małopolski.

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x