NEWAG group

O FIRMIEHISTORIA

HISTORIA

historia

1869

W roku 1869 Rada Mia­sta Nowego Sącza posta­na­wia wysłać do Wied­nia dele­ga­cję (z udzia­łem przed­sta­wi­cieli władz Tar­nowa) w celu pozy­ska­nia wpły­wo­wych poli­ty­ków – Fran­ciszka Smólka i Juliana Duna­jew­skiego dla loka­li­za­cji kolei przez Nowy Sącz.

W 1873 roku w Wied­niu Par­la­ment Austro-Węgier decy­duje o budo­wie kolei Tar­now­sko – Lelu­chow­skiej o dł. 145,7 km o szlaku prze­bie­ga­ją­cym przez Nowy Sącz.

1876 - dla nowo wybu­do­wa­nej kolei powstaje w Nowym Sączu zaple­cze tech­niczno — remon­towe o nazwie Cesar­sko — Kró­lew­skie Warsz­taty Kolei — dzi­siej­szy NEWAG

Lata 1880 — 1912 to stop­niowa roz­bu­dowa Warsztatów.

Pod­czas pierw­szej wojny świa­to­wej Warsz­taty nie ule­gły znisz­cze­niu. W jej trak­cie uzy­skały nową spe­cjal­ność zwią­zaną z naprawą i pro­duk­cją pocią­gów pan­cer­nych dla potrzeb armii Austro-Węgierskiej.

1918

1918 - pierw­szym wyre­mon­to­wa­nym w nie­pod­le­głej Pol­sce paro­wo­zem była maszyna serii 308

1922 - zmiana nazwy sądec­kich „Warsz­ta­tów” na „Warsz­taty Główne I klasy Nowy Sącz”, które zatrud­niały ok. 1800 osób. Przed­się­bior­stwo podzie­lono na wydziały: paro­wo­zowy, wago­nowy i mechaniczny.

1939 - uprze­dza­jąc wyda­rze­nia wrze­śnia 1939 roku prze­pro­wa­dzono ewa­ku­ację czę­ści per­so­nelu i urzą­dzeń warsz­ta­to­wych do Stanisławowa

1945

1945 — odgru­zo­wy­wa­nie i odbu­dowa warsz­ta­tów oraz uru­cho­mie­nie pro­duk­cji. Powo­łano warsz­taty  Już 19 kwiet­nia 1945 roku oddano do eks­plo­ata­cji pierw­szy paro­wóz serii Ty2

1950 — zmiana nazwy na Przed­się­bior­stwo Pol­skie Koleje Pań­stwowe, Warsz­taty Mecha­niczne Nr 3 w Nowym Sączu

1951 - zmiana nazwy na „Zakłady Napraw­cze Paro­wo­zowo — Wago­nowe Nr 3 w Nowym Sączu”

1952

1952 - warsz­taty zostają prze­kształ­cone w samo­dzielne przed­się­bior­stwo po wyłą­cze­niu ze struk­tur PKP i uzy­skują nową nazwę „Zakłady Napraw­cze Taboru Kole­jo­wego Nowy Sącz” w Nowym Sączu

1963 — uchwałą Rady Mini­strów „Zakłady Napraw­cze Taboru Kole­jo­wego Nowy Sącz” zostają wyty­po­wane do napraw taboru spalinowego

1967 - w „ZNTK Nowy Sącz” roz­po­częto naprawy loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii SM30

1972 - w czerwcu uro­czy­ście poże­gnano ostatni napra­wiony paro­wóz TKt48-166. W tym samym roku napra­wiono pierw­szą loko­mo­tywę spa­li­nową serii SM42

1976 — rok jubi­le­uszowy (100-lecie firmy)

1977

1977 - roz­po­częto przy­go­to­wa­nia do uru­cho­mie­nia napraw loko­mo­tyw SP42, SM48 i SM31

1982 - ponowne wcie­le­nie zakła­dów do struk­tur PKP

1991 — Zakłady Napraw­cze Taboru Kole­jo­wego w Nowym Sączu stają się ponow­nie samo­dziel­nym przed­się­bior­stwem pań­stwo­wym pod­le­głym Mini­ster­stwu Transportu

1994

1994 - Aktem Nota­rial­nym z dnia 6 wrze­śnia 1994 roku Mini­ster Prze­kształ­ceń Wła­sno­ścio­wych prze­kształca zakłady w jed­no­oso­bową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa

1995 - akcje Spółki zostają wnie­sione do Naro­do­wych Fun­du­szy Inwe­sty­cyj­nych, a pakiet więk­szo­ściowy do X NFI Foksal

Począ­tek roku 2001 to napięta sytu­acja w Zakła­dach wyni­ka­jąca z trud­nej sytu­acji finan­so­wej i ogra­ni­czo­nej liczby zamówień

2001 - w czerwcu decy­zją Rady Nad­zor­czej nastę­puje zmiana Zarządu Spółki i roz­po­czyna się pro­ces restruk­tu­ry­za­cji. Tego samego roku oddano do eks­plo­ata­cji pierw­szą napra­wioną w ZNTK “Nowy Sącz” S.A. loko­mo­tywę elek­tryczną serii EU07 nr 379

2003

2003 —  naby­cie akcji Spółki przez pry­wat­nego inwe­stora kra­jo­wego. Wdro­że­nie sys­temu zapew­nia­nia jako­ści ISO 9001:2001

2004 - odda­nie do eks­plo­ata­cji EN57 nr 1806 — pierw­szego napra­wio­nego i zmo­der­ni­zo­wa­nego w sądec­kich Zakła­dach elek­trycz­nego zespołu trakcyjnego

W roku 2005 nastę­puje zmiana nazwy Spółki z dotych­cza­so­wej „Zakłady Napraw­cze Taboru Kole­jo­wego Nowy Sącz” S.A. na NEWAG Spółka Akcyjna

2005 - prze­ka­za­nie do eks­plo­ata­cji pierw­szego napra­wio­nego w Nowym Sączu elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego serii EN71.

Uro­czy­ste prze­ka­za­nie do eks­plo­ata­cji nowo wypro­du­ko­wa­nego w naszej fir­mie elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego serii 14WE nr 01 Szyb­kiej Kolei Miej­skiej Sp z o.o. w Warszawie.

2006

2006 - w maju pod­czas pierw­szej piel­grzymki do Pol­ski papież Bene­dykt XVI pobło­go­sła­wił wypro­du­ko­wany przez nas “Pociąg Papie­ski” będący podzię­ko­wa­niem kole­ja­rzy za pon­ty­fi­kat Jana Pawła II.  Rok 2006 jest rokiem jubi­le­uszo­wym – 130 lecie działalności.

2007 – Prze­ka­za­nie pierw­szej zmo­der­ni­zo­wa­nej loko­mo­tywy 311D w opar­ciu o tech­no­lo­gię GE do eks­plo­ata­cji w LHS Sp z o.o.

2009 - Otrzy­ma­nie świa­dec­twa typu dla nowego pojazdu 19WE wypro­du­ko­wa­nego w NEWAG S.A.

2010

Prze­ka­za­nie pierw­szej zmo­der­ni­zo­wa­nej loko­mo­tywy 16D (SM48) do eks­plo­ata­cji w LHS Sp z o.o.

Prze­ka­za­nie zmo­der­ni­zo­wa­nej loko­mo­tywy 6Dg do eks­plo­ata­cji w PKP Cargo.

Dostawa 4 pojaz­dów 19 WE do SKM War­szawa Sp z o.o.

Pro­duk­cja i dostawa pierw­szych spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych SA137, SA138 na zamó­wie­nie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Pomorskiego.

Otrzy­ma­nie tytułu Firmy 20-lecia od Pol­skiego Klubu Biznesu.

2011

Pod­pi­sa­nie umowy pomię­dzy kon­sor­cjum Sie­mens Oester­re­ich i Newag S.A. a War­szaw­skim Metrem na dostawę 35 sze­ścio­wa­go­no­wych pojaz­dów Inspiro.

Pod­pi­sa­nie umowy pomię­dzy PKP Cargo S.A. a NEWAG S.A. na moder­ni­za­cję 100 szt. loko­mo­tyw serii SM42.

Pozy­tyw­ne zakoń­czenie audytu cer­ty­fi­ku­jącego, w wyniku któ­rego, Newag S.A. dołą­czył do grona firm zarzą­dza­nych zgod­nie z wyma­ga­niami stan­dardu IRIS rev. 2.

Pod­pi­sanie umowy pomię­dzy Spółką Koleje Dol­no­ślą­skie S.A. a spółką Newag S.A. na dostawę 5 pojaz­dów 31WE.

Pod­pi­sa­nie umowy mię­dzy PKP LHS sp. z o.o. a NEWAG S.A. na moder­ni­za­cję 5 loko­mo­tyw spa­li­no­wych SM48 dla Linii Hut­ni­czej Sze­ro­ko­to­ro­wej z sie­dzibą w Zamościu.

2012

NEWAG S.A. roz­po­czął budowę nowego tram­waju NEVELO, ozna­czo­nego numerem 126N.

Prze­ka­za­nie ostat­niego z pię­ciu pojaz­dów Impuls (35WE) dla Szyb­kiej Kolei Miej­skiej w Warszawie.

NEWAG S.A. “Inno­wa­to­rem Wprost 2012″.

Odda­nie do użytku nowej hali pro­duk­cyj­nej na potrzeby pro­duk­cji pojaz­dów Inspiro dla War­szaw­skiego Metra.

Pod­pi­sanie umowy pomię­dzy Kole­jami Mazo­wiec­kimi, a kon­sor­cjum Newag S.A i Zakłady Napraw­cze Taboru Kole­jo­wego „Mińsk Mazo­wiecki” S.A na moder­ni­za­cję 34 szt. pojaz­dów EN57.

Naprawa rewi­zyjna 110 wago­nów oso­bo­wych dla PKP Intercity.

Newag wyróż­niony tytu­łem “Tego, który zmie­nia pol­ski prze­mysł 2012″.

2013

Wypro­du­ko­wany przez nowo­są­decką spółkę, elek­tryczny zespół trak­cyjny z rodziny „Impuls” – jako pierw­szy w Pol­sce – prze­kro­czył pręd­kość 211 km/h.

W czerwcu pierw­szy pociąg wypro­du­ko­wany dla Metra War­szaw­skiego opu­ścił zakład.

Pod­pi­sa­nie umowy pomię­dzy PKP Cargo a Newag S.A. na moder­ni­za­cję 30 loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii SM 48 do loko­mo­tyw ST48 (15D).

Pro­duk­cja nowego Spa­li­no­wego Zespołu Trak­cyj­nego 222M dla Kolei Mazowieckich.

Prze­ka­za­nie dzie­wią­tego pojazdu Impuls (35WE) dla Szyb­kiej Kolei Miej­skiej w Warszawie.

Pod­pi­sanie umowy na dostawę 19 nowo­cze­snych, trój­czło­no­wych pojaz­dów szy­no­wych z napę­dem elek­trycz­nym (EZT), dla Woje­wództw: Mało­pol­skiego, Świę­to­krzy­skiego, Pod­kar­pac­kiego i Śląskiego.

Pod­pi­sa­nie umowy z PKP Inter­city na moder­ni­za­cję 20 loko­mo­tyw spa­li­no­wych typu SM42.

Inspiro wypro­du­ko­wane w nowo­są­dec­kim NEWAGU zaczęło wozić pasa­że­rów I linii metra w Warszawie.

5 grud­nia 2013 NEWAG S.A.  z suk­ce­sem  zade­biu­to­wał na war­szaw­skiej Gieł­dzie Papie­rów Wartościowych.

2014

NEWAG S.A. nagro­dzony Dia­men­tem mie­sięcz­nika For­bes. Spółka zajęła 2. miej­sce w woje­wódz­twie mało­pol­skim, oraz bar­dzo wyso­kie 8. miej­sce w ran­kingu ogól­no­pol­skim. Jak wynika z zesta­wie­nia mie­sięcz­nika, NEWAG S.A. jest naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­jącą się firmą branży kolejowej.

War­szaw­ska Kolej Dojaz­do­wa zamó­wiła w Newagu 6 nowych Elek­trycz­nych Zespo­łów Trakcyjnych

Cztery Woje­wódz­twa otrzy­mały nowo­cze­sne Impulsy wypro­du­ko­wane przez NEWAG S.A. Umowa na dostawę 19 nowo­cze­snych, trój­czło­no­wych pojaz­dów szy­no­wych z napę­dem elek­trycz­nym (EZT) pod­pi­sana została 28 sierp­nia 2013 roku. Pierw­sze 10 pocią­gów prze­ka­zano  zama­wia­ją­cym we wrze­śniu 2014, pozo­stałe 9 sztuk trafi do Połu­dnio­wej Grupy Zaku­po­wej do 28 lutego 2015r.

Naj­więk­szy kon­trakt Newagu w 2014 roku pod­pi­sano z Kole­jami Mazo­wiec­kimi. 12 sztuk pię­cio­czło­no­wych EZT dostar­czo­nych zosta­nie do końca listo­pada 2015. Są to jed­no­cze­śnie pierw­sze pię­cio­czło­nowe pojazdy wypro­du­ko­wane w Nowym Sączu.

NEWAG S.A. utrzy­mał pozy­cję lidera w seg­men­cie moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych. W nowo­są­dec­kiej spółce zmo­der­ni­zo­wano w sumie 31 loko­mo­tyw, zapewniając fir­mie po raz kolejny 100 proc. udziału w rynku.


Zamiej­scowy Wydział Pro­duk­cji
Loko­mo­tyw Elek­trycz­nych w Gliwicach

1899

30 marca 1899 roku dyrek­cja kolei w Gli­wi­cach kupuje od mia­sta ogromny teren inwe­sty­cyjny, poło­żony zaraz obok lasu, prze­zna­czony na budowę Warsz­ta­tów Kolejowych.

21 czerwca 1901 roku zatwier­dzony zostaje archi­tek­to­niczny pro­jekt budowy

1904

1 paź­dzier­nika 1904 r. odda­nie do użytku Kró­lew­skich Kole­jo­wych  Warsz­ta­tów Loko­mo­tyw (Köni­gli­che Eisen­bahn — Loko­mo­ti­vwerk­stätte). Są to jedne z naj­no­wo­cze­śniej­szych zakła­dów na ówcze­snym tere­nie Nie­miec. Pra­cuje tu 230 osób. Wkrótce liczba ta wzra­sta do 450, aby tuż przed wybu­chem Pierw­szej Wojny Świa­to­wej prze­kro­czyć 800 pracowników.

Rok 1922 to ple­bi­scyt i podział Gór­nego Śląska, zakłady pozo­stają w gra­ni­cach Nie­miec pod nazwą Reichs­bahn — Aus­bes­se­rung­swerk, aby póź­niej zmie­nić nazwę na Lokwerk.

Do 1939 roku firma dosko­nale się roz­wija, zatrud­nie­nie prze­kra­cza 2400 pra­cow­ni­ków. Mie­sięcz­nie wyko­nuje się ponad 60 napraw paro­wo­zów róż­nego typu.

Druga Wojna Świa­towa —  w zakła­dach pra­cuje 4000 osób, w prze­wa­ża­ją­cej więk­szo­ści robot­nicy przy­mu­sowi i więź­nio­wie oddziału obozu oświę­cim­skiego. Mie­sięcz­nie prze­pro­wa­dza się remonty śred­nie, rewi­zyjne i wypad­kowe 120 parowozów.

1945

17 wrze­śnia 1945 roku uru­cho­mione zostają zakłady napraw­cze pod nową nazwą Główne Zakłady Parowozowe.

14 lipca 1962 roku zakoń­czono remont pierw­szej loko­mo­tywy elek­trycz­nej EU04-11.

1965

Paź­dzier­nik 1965 r. — remont set­nej lokomotywy.

Jesień 1970 r. — zaprze­stano napraw paro­wo­zów i z począt­kiem 1971 powo­łano do życia Zakłady Napraw­cze Loko­mo­tyw Elektrycznych.

1995

Marzec 1995 roku — prze­kształ­ce­nie firmy w jed­no­oso­bową spółkę Skarbu Państwa.

1999 rok —  więk­szo­ścio­wym akcjo­na­riu­szem zostaje firma TEAM (Tech­nics Engi­ne­ering Archi­tec­ture Marketing).

2008

We wrze­śniu 2008 roku Spółka NEWAG S.A. z Nowego Sącza zostaje więk­szo­ścio­wym akcjo­na­riu­szem Zakła­dów Napraw­czych Loko­mo­tyw Elektrycznych.

2013

20 lutego 2013 roku firma zmie­nia nazwę na Newag Gli­wice S.A.

W sierp­niu  Grif­fin prze­cho­dzi pomyśl­nie testy na torze o napię­ciu 15 kV, 25 kV  i jest pierw­szą pol­ską elek­tryczną loko­mo­tywą wie­lo­sys­te­mową, która może być eks­plo­ato­wana w całej Europie.

2014

LOTOS Kolej kupuje pięć 6-osiowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych DRAGON.

NEWAG Gli­wice pod­pi­suje umowę o współ­pracy z chor­wacką firmą Đuro Đako­vić Spe­ci­jalna Vozila,  obej­mu­jącą usta­le­nie zało­żeń wspól­nej budowy czte­ro­osio­wej, jed­no­sys­te­mo­wej loko­mo­tywy elek­trycz­nej Grif­fin typu E4ACU.

NEWAG Gli­wice nagro­dzony Ceza­rem Śląskiego Biznesu.

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x