NEWAG group

KARIERAKOGO SZUKAMY

kogoszukamy

Poszu­ku­jemy doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, ale jeste­śmy rów­nież otwarci na młode talenty, które dopiero roz­po­czy­nają swoją karierę zawo­dową. Nasi pra­cow­nicy to zazwy­czaj absol­wenci kie­run­ków tech­nicz­nych,  takich jak mecha­nika i budowa maszyn, auto­ma­tyka i robo­tyka, trans­port, elek­tro­tech­nika oraz zarzą­dza­nie i inży­nie­ria pro­duk­cji. Cenimy zaan­ga­żo­wa­nie i ini­cja­tywę, wysoką moty­wa­cję do roz­woju oraz chęć podej­mo­wa­nia wyzwań, jak rów­nież dyna­mikę dzia­ła­nia i otwar­tość na zmiany.

Dbamy o roz­wój obsza­rów kon­struk­cji i tech­no­lo­gii, jak rów­nież opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, dla­tego naj­czę­ściej pro­wa­dzimy rekru­ta­cje na poniż­sze stanowiska.

Na sta­no­wi­sku Tech­no­loga będziesz miał oka­zję do roz­wi­ja­nia swo­jej wie­dzy z zakresu budowy pojaz­dów szy­no­wych oraz spe­cja­li­za­cji w wybra­nej dzie­dzi­nie technologii.

Jako Kon­struk­tor przej­dziesz trzy­mie­sięczny okres wdro­że­niowy, mający na celu zapo­zna­nie ze spe­cy­fiką dzia­ła­nia pro­ce­sów produkcyjnych.

Jako Inży­nier Pro­cesu nabę­dziesz wie­dzę z obszaru orga­ni­zo­wa­nia pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, co może być prze­pustką do obszaru zarzą­dza­nia produkcją.

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x