NEWAG group

JAKOŚĆPOLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

wizja

Nad­rzęd­nym celem naszej dzia­łal­no­ści jest pro­jek­to­wa­nie, pro­duk­cja, naprawa i moder­ni­za­cja taboru szy­no­wego w ramach wdro­żo­nego i utrzy­my­wa­nego sytemu zarzą­dza­nia zgod­nego ze Stan­dardami IRIS rev.02.1, PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-EN ISO 50001:2012.

Zaufa­nie klien­tów oraz ryn­kowy wize­ru­nek firmy budo­wane są poprzez zapew­nie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści i nie­za­wod­no­ści naszych pojaz­dów w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

Cel ten reali­zu­jemy przez:

 •  Iden­ty­fi­ka­cję potrzeb i ocze­ki­wań klientów,
 •  Speł­nia­nie wszyst­kich prze­pi­sów praw­nych i innych ure­gu­lo­wań w zakre­sie ochrony środo­wi­ska, zarzą­dza­nia ener­gią oraz jako­ści wyrobów,
 •  Zapo­bie­ga­nie powsta­wa­nia nega­tyw­nego wpływu dzia­łal­no­ści firmy na środowisko,
 •  Współ­pracę i pozy­ski­wa­nie dostaw­ców mate­ria­łów o wyma­ga­nej jako­ści i sta­bil­nej pozy­cji rynkowej,
 •  Pro­mo­wa­nie zakupu ener­go­osz­częd­nych pro­duk­tów i usług oraz pro­jek­tów na rzecz poprawy wyniku energetycznego,
 •  Stałą kon­trolę jako­ści wytwa­rza­nych wyrobów,
 •  Moni­to­ro­wa­nie i opty­ma­li­za­cję prze­biegu pro­ce­sów i obni­ża­nie kosz­tów pro­duk­cji, w tym moni­to­ro­wa­nie poziomu zuży­cia surow­ców i mediów energetycznych,
 •  Zapew­nie­nie dostęp­no­ści infor­ma­cji i wszel­kich zaso­bów nie­zbęd­nych dla osią­gnię­cia celów i reali­za­cji zadań,
 •  Dosko­na­le­nie roz­wią­zań tech­nicz­nych poprzez moder­ni­za­cję parku maszy­no­wego oraz wpro­wa­dza­nie nowych tech­no­lo­gii, mate­ria­łów i surow­ców bez­piecz­nych w uży­ciu, przy­ja­znych dla środo­wi­ska i redu­ku­ją­cych zuży­cie energii,
 •  Orga­ni­zo­wa­nie sta­no­wisk pracy, które wpły­wają na zwięk­sze­nie  efek­tyw­no­ści produkcji,
 •  Mini­ma­li­zo­wa­nie zagro­żeń środo­wi­ska pracy, poprzez sto­so­wa­nie naj­now­szych tech­nik i narzę­dzi na sta­no­wi­skach roboczych,
 •  Zapew­nie­nie ochrony środo­wi­ska natu­ral­nego poprzez segre­ga­cję oraz ogra­ni­cza­nie poziomu wytwa­rza­nych odpa­dów i emi­sji zanie­czysz­czeń do środowiska,
 •  Doko­ny­wa­nie sys­te­ma­tycz­nej iden­ty­fi­ka­cji zagro­żeń i ryzyka zawo­do­wego oraz szkód rzeczowych,
 •  Zapo­bie­ga­nie pro­ble­mom mogą­cym wystą­pić w Przed­się­bior­stwie dzięki iden­ty­fi­ka­cji wystę­pu­ją­cego ryzyka,

Powyż­sze cele Kierow­nic­two firmy reali­zuje, zobo­wią­zu­jąc się jed­no­cze­śnie do cią­głego dosko­na­le­nia sku­tecz­no­ści Zin­te­gro­wa­nego Systemu Zarzą­dzania. Cią­głe dosko­na­le­nie prak­tyk i reali­zo­wa­nych pro­ce­sów przy­czy­nia się do zre­du­ko­wa­nia ilo­ści zanie­czysz­czeń emi­to­wa­nych do oto­cze­nia oraz poprawy wyniku ener­ge­tycz­nego Organizacji.

Poli­tyka ZSZS jest ele­men­tem stra­te­gii funk­cjo­no­wa­nia firmy. Każdy pra­cow­nik jest świa­domy posta­wio­nych celów oraz tego, że każda czyn­ność ma wpływ na satys­fak­cję klienta oraz wpływ na środo­wi­sko i zuży­cie energii.

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x