NEWAG group

JAKOŚĆPOLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

wizja

Nad­rzęd­nym celem naszej dzia­łal­no­ści jest pro­duk­cja, naprawa i moder­ni­za­cja taboru szy­no­wego w ramach wdro­żo­nego i utrzy­my­wa­nego sytemu zarzą­dza­nia biz­ne­sem zgod­nego z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz Stan­dar­dem IRIS rev.02.1.

Zaufa­nie klien­tów oraz ryn­kowy wize­ru­nek firmy budo­wane są poprzez zapew­nie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści i nie­za­wod­no­ści naszych pojaz­dów w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

Cel ten reali­zu­jemy przez:

 • Iden­ty­fi­ka­cję potrzeb i ocze­ki­wań klientów
 • Speł­nia­nie wszyst­kich prze­pi­sów praw­nych i innych ure­gu­lo­wań w zakre­sie ochrony środo­wi­ska oraz jako­ści wyrobów
 • Zapo­bie­ga­nie powsta­wa­nia nega­tyw­nego wpływu dzia­łal­no­ści firmy na środowisko
 • Współ­pracę i pozy­ski­wa­nie dostaw­ców mate­ria­łów o wyma­ga­nej jako­ści i sta­bil­nej pozy­cji rynkowej
 • Stałą kon­trolę jako­ści wytwa­rza­nych wyrobów
 • Moni­to­ro­wa­nie i opty­ma­li­za­cję prze­biegu pro­ce­sów i obni­ża­nie kosz­tów pro­duk­cji, w tym moni­to­ro­wa­nie poziomu zuży­cia surow­ców i mediów
 • Dosko­na­le­nie roz­wią­zań tech­nicz­nych poprzez moder­ni­za­cją parku maszy­no­wego oraz wpro­wa­dza­nie nowych tech­no­lo­gii, mate­ria­łów i surow­ców bez­piecz­nych w uży­ciu oraz przy­ja­znych dla środowiska
 • Orga­ni­zo­wa­nie sta­no­wisk pracy, które wpły­wają na zwięk­sze­nie  efek­tyw­no­ści produkcji
 • Mini­ma­li­zo­wa­nie zagro­żeń środo­wi­ska pracy, poprzez sto­so­wa­nie naj­now­szych tech­nik i narzę­dzi na sta­no­wi­skach roboczych
 • Zapew­nia­nie ochrony środo­wi­ska natu­ral­nego poprzez segre­ga­cję oraz ogra­ni­cza­nie poziomu wytwa­rza­nych odpa­dów oraz emisji
 • Zmniej­sza­nie  i zapo­bie­ga­nie emi­sji zanie­czysz­czeń do środowiska
 • Doko­ny­wa­nie sys­te­ma­tycz­nej iden­ty­fi­ka­cji zagro­żeń i ryzyka zawo­do­wego oraz szkód rzeczowych
 • Zapo­bie­ga­nie pro­ble­mom mogą­cym wystą­pić w Przed­się­bior­stwie dzięki iden­ty­fi­ka­cji wystę­pu­ją­cego ryzyka
 • Cią­głe dosko­na­le­nie sku­tecz­no­ści Sys­temu Zarzą­dza­nia Biz­ne­sem w celu speł­nie­nia wyma­gań Star­dar­dem IRIS rev.02.1, PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005 normy

Powyż­sze cele kie­row­nic­two firmy reali­zuje, zobo­wią­zu­jąc się jed­no­cze­śnie do cią­głego dosko­na­le­nia sku­tecz­no­ści sys­temu zarzą­dza­nia biznesem.

Poli­tyka jako­ści jest ele­men­tem stra­te­gii funk­cjo­no­wa­nia firmy. Każdy pra­cow­nik jest świa­domy posta­wio­nych celów oraz tego, że każda czyn­ność ma wpływ na satys­fak­cję klienta.

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x